shoes leprechaungreen glitter shoesslip on sport shoeschampion exercise shoescc mackinzie shoes portlandsignature shoessunset ugg chocolateshoes generationova shoesspring store shoesuggs chocolate size 10606 new balance shoesugg australia trapper hatgorrila shoesros rhommerson shoesbrazil cheap women shoeslouisiana trade shoes
usa pharmacy no prescription neededorder doxcycline 100mgsynthroid weight gaincafergot prescriptionmetformin hcl 500mg no prescriptionbest generic viagra reviewmetformin er no prescription canadaviagra mexico otcviamedic complaintshow to order anchen bupropiononline pharmacy no prescription zoloftcheap adhd medication from canadafinasteride no prescription canadaonline medications without prescriptiondoxycycline without prescriptionnatural viagra alternative blood flowacheter misotrol
where to buy tinadazolepropecia 5mg to buy withoutpharmadrugcanadavipps certified pharmacyabilify on line without prescriptiondrug prices without insurancemetmorfin 500mg for salecan you buy propranolol onlinewhere to buy lasixcipro price pharmacyviagra for men sales in canadaroaccutane buyviragra cheap no prescription overnightdecadron no prescription neededmailorder antibiotics
online medications without prescriptionbuy cephalexin capsule 500mgpharmacies overseas no rxorder zofran onlineabc online pharmacy reviewsonline pharmacy escrowviagaraproventil from canada no prescriptionatacand no rxfinasteride tablets online shopfree samples of viagra onlinebactrim dsprescription cough medicine by mailprednisone dogs canadabuy levothyroxine no rx in usacanadian pharmacy24hris it safe to buy viagra?
buy viagra in singapore
ventolin hfa 90 mcg inhaler
low cost lavitra
discount medications
100 mg viagra or 50 mg
no prescription for metoclopramide
cnadian pharmacy
online pharmacy escrow
mail order viagra from canada
synthroid online no prescription
buy buspar without prescription
tadalafil suppliers
european pharmacy
finasteride online prescription
buying viagra online in canada
grifulvin v 500 mg
canadian ed medicationsviagra price comparecheap eltroxin no prescriptioncealis super activebuy testosterone from canadawhat is viagra softmetformin 500mg medicinewomen viagra for saleviagra gift cardno prescription esomeprazoleantibiotics online paypalrayrx online drug storecucumber make birth controlcoupon discount for atlantic drugstore
cafergot prescription
canadian viagra for sale
mailinorder colchinchin
buy real viagra online canada
canadian pharmacy universities
order acetazolamide online
order no script voltaren
generic cialis 20mg
abilifyincanadasearch
prescription femara
prednisone no prescription medication
tronto drug store
viagra alternative gnc
canadianpharmacyxenical 120mg
zpack online next day shippinh
cozaar no prescription
how to purchase digitalis
order setraline without prescription
mail order cialis
prednisone online new zealand
buy furosemide 20mg
buy penicillin in mexico
viagra online tesco
my canadian drug store
accessrx prescription drugs
furosemide without script
order prednisone from canada
walmart canadian pharmacy viagra
accutane canada pharmacy
mailorder antibiotics
cafergot in target pharmacy
can you order retin a
buy lantus
pinkviagra to buy in australia
buy online viagra
logotype

Zasady udzielania wiadcze z pomocy spoecznej:

W celu uzyskania wsparcia z Orodka Pomocy Spoecznej konieczne jest przeprowadzenie wywiadu  rodowiskowego w miejscu przebywania osoby zainteresowanej. W tyme celu naley przedstawi dokumenty potwierdzajce dochd (netto) osoby lub wszystkich czonkw rodziny wsplnie gospodarujcych. W sytuacji wystpowania niepenosprawnoci  naley okaza orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci oraz decyzj potwierdzajc przyznanie w zwizku z niepenosprawnoci  wiadcze np. o zasiku pielgnacyjnym.  Dugotrwae schorzenia wystpujce u osoby/osb korzystajcych z pomocy OPS mona potwierdzi zawiadczeniem lekarskim lub aktualn dokumentacj medyczn np. wypis ze szpitala. Jako dochd osoby/rodziny traktujemy rwnie dodatek mieszkaniowy, wiadczenia rodzinne oraz przyznane alimenty. W sytuacji, gdy osoba potrzebujca pomocy pozostaje bez zatrudnienia wskazana jest rejestracja w Urzdzie Pracy lub wskazanie dokumentu potwierdzajcego cigo zarejestrowania.

 Pomocy spoecznej udziela si osobom i rodzinom, na zasadach okrelonych w ustawie, w szczeglnoci z powodu:

 • ubstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomnoci,
 • bezrobocia,
 • niepenosprawnoci,
 • dugotrwaej lub cikiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzystwa lub wielodzietnoci,
 • bezradnoci w sprawach opiekuczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwaszcza w rodzinach niepenych lub wielodzietnych,
 • braku umiejtnoci w przystosowaniu do ycia modziey opuszczajcej placwki opiekuczo-wychowawcze,
 • trudnoci w integracji osb, ktre otrzymay status uchodcy,
 • trudnoci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zakadu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klski ywioowej lub ekologicznej.

Prawo do wiadcze pieninych z pomocy spoecznej przysuguje osobom i rodzinom w przypadku wystpowania jednej z powyszych okolicznoci, ktrych dochd na osob w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, okrelonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spoecznej:

 • osobie samotnie gospodarujcej, ktrej dochd nie przekracza kwoty 477 z, zwanej ?kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujcej?,
 • osobie w rodzinie, w ktrej dochd na osob nie przekracza kwoty 351 z, zwanej ?kryterium dochodowym na osob w rodzinie?,
 • rodzinie, ktrej dochd nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob w rodzinie, zwanej ?kryterium dochodowym rodziny?.

Za dochd uwaa si sum miesicznych przychodw z miesica poprzedzajcego zoenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesica, w ktrym wniosek zosta zoony, bez wzgldu na tytu i rdo ich uzyskania, pomniejszone o:

 • miesiczne obcienia podatkiem dochodowym od osb fizycznych,
 • skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz spoeczne,
 • kwot alimentw wiadczonych na rzecz innych osb.

Do dochodw nie wlicza si:

 • jednorazowego pieninego wiadczenia socjalnego,
 • wartoci wiadcze w naturze,
 • wiadczenia przysugujcego osobie bezrobotnej na podstawie przepisw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytuu wykonywania prac spoecznie uytecznych.

W razie wystpienia racych dysproporcji midzy wysokoci dochodu a rzeczywist sytuacj majtkow stwierdzon przez pracownika socjalnego, kierownik orodka pomocy spoecznej moe odmwi przyznania wiadcze z pomocy spoecznej.

Obowizki osb i rodzin ubiegajcych si o wiadczenia z pomocy spoecznej:

Osoby i rodziny, korzystajce z pomocy spoecznej, zobowizane s do wsppracy z pracownikiem socjalnym w rozwizywaniu swojej trudnej sytuacji yciowej. Nieuzasadniona odmowa podjcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osob bezrobotn lub wykonywania prac spoecznie uytecznych, o ktrych mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjcia leczenia odwykowego przez osob zatrudnion, a take marnotrawienie przyznanych wiadcze, ich celowe niszczenie, bd marnotrawienie wasnych zasobw finansowych oraz ich nieracjonalne wykorzystywanie moe stanowi podstaw do ograniczenia lub odmowy przyznania wiadcze albo przyznanie pomocy w formie niepieninej. Rwnie odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub nie wywizywanie si z uzgodnie zawartych w kontrakcie moe spowodowa ograniczenie lub odmow przyznania wiadczenia.
Osoby i rodziny, korzystajce ze wiadcze pomocy spoecznej, s zobowizane poinformowa o kadej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majtkowej, ktra wie si z podstaw do przyznania wiadcze. wiadome wprowadzenie w bd pracownika socjalnego moe spowodowa zmian decyzji na niekorzy strony oraz zwrot nienalenie pobranych wiadcze. wiadczenia nienalenie pobrane podlegaj zwrotowi, niezalenie od dochodu rodziny.

Tryb udzielania wiadcze z pomocy spoecznej:

Tryb przyznania wiadczenia z pomocy spoecznej skada si z nastpujcych etapw:

 • zgoszenie wniosku o udzielenie pomocy (osobiste, pisemne lub telefoniczne) przez osob zainteresowan, bd innej osoby, za zgod osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego do pracownika socjalnego,
 • sporzdzenie wywiadu rodowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania klienta w celu ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majtkowej osoby i rodziny oraz opracowanie planu pomocy zgodnie z wnioskiem,
 • sporzdzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegajcej si o pomoc,
 • realizacja przyznanych wiadcze.

               Pracownik socjalny w cigu 14 dni od daty wszczcia postpowania, czyli zoenia wniosku o pomoc, przeprowadza wywiad rodowiskowy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest rwnoznaczne z rezygnacj z pomocy. Strona wystpujca o pomoc powinna zgromadzi dokumenty stanowice podstaw ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu rodowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Ustalenia zostaj zawarte w kontrakcie socjalnym. Potrzeby osb i rodzin korzystajcych z pomocy mog zosta uwzgldnione, jeeli odpowiadaj celom i moliwociom pomocy spoecznej.

Kontrakt socjalny:

               Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osob ubiegajc si o pomoc, okrelajca uprawnienia i zobowizania stron umowy (osoby zwracajcej si o pomoc, pracownika socjalnego oraz kierownika orodka). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu okrelenie sposobu wspdziaania w rozwizywaniu problemw osoby lub rodziny, ktra znalaza si w trudnej sytuacji yciowej, z uwzgldnieniem moliwoci wykorzystania zasobw rodowiska lokalnego.  

             Kontrakt zawiera opis sytuacji yciowej osoby lub rodziny oraz opis dziaa koniecznych do podjcia przez ni, a take form, zakres i czas udzielanej przez Orodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje si rwnie wszystkie uwagi, dotyczce realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji yciowej, w jakiej znajduje si osoba zawierajca kontrakt, a z drugiej ? do form wsparcia, zaproponowanych przez Orodek.

Wymagane dokumenty:

Sytuacj osobist, rodzinn, dochodow i majtkow osoby i rodziny ustala si na podstawie dokumentw:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajcego tosamo,
 • skrconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub ksieczki zdrowia dziecka (do wgldu) - w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego,
 • dokumentw okrelajcych status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • decyzji waciwego organu w sprawie renty, emerytury, wiadczenia przedemerytalnego lub zasiku przedemerytalnego,
 • orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 wrzenia 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolnoci do pracy, niezdolnoci do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
 • orzeczenia o niepenosprawnoci albo orzeczenia o stopniu niepenosprawnoci,
 • zawiadczenia pracodawcy o wysokoci wynagrodzenia z tytuu zatrudnienia, zawierajcego informacje o wysokoci potrconej zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych, skadki na ubezpieczenie zdrowotne, skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w czci finansowanej przez ubezpieczonego oraz skadki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zawiadczenia o wysokoci wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieo albo w okresie czonkostwa w rolniczej spdzielni produkcyjnej lub spdzielni kek rolniczych (usug rolniczych), zawierajcego informacje o potrconej zaliczce na podatek dochodowy od osb fizycznych, skadki na ubezpieczenie zdrowotne, skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w czci finansowanej przez ubezpieczonego oraz skadki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zawiadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za ktre byy opacane skadki na ubezpieczenia spoeczne, oraz o okresach nieskadkowych,
 • dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego,
 • zawiadczenia urzdu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • zawiadczenia wystawionego przez szko potwierdzajcego kontynuowanie nauki              w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyszej,
 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osob bezrobotn, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zawiadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujcych pracy,
 • decyzji Zakadu Ubezpiecze Spoecznych o ustaleniu kapitau pocztkowego,
 • zawiadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajcego zobowizanie opacania skadki na ubezpieczenie spoeczne rolnikw,
 • decyzji Zakadu Ubezpiecze Spoecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz,
 • zawiadczenia, o ktrym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika waciwego urzdu skarbowego.
 • owiadczenia o uzyskaniu dochodu, o ktrym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy
 • zawiadczenia lub decyzji organw przyznajcych wiadczenia pienine
 • owiadczenia o stanie majtkowym.