shoes leprechaungreen glitter shoesslip on sport shoeschampion exercise shoescc mackinzie shoes portlandsignature shoessunset ugg chocolateshoes generationova shoesspring store shoesuggs chocolate size 10606 new balance shoesugg australia trapper hatgorrila shoesros rhommerson shoesbrazil cheap women shoeslouisiana trade shoes
usa pharmacy no prescription neededorder doxcycline 100mgsynthroid weight gaincafergot prescriptionmetformin hcl 500mg no prescriptionbest generic viagra reviewmetformin er no prescription canadaviagra mexico otcviamedic complaintshow to order anchen bupropiononline pharmacy no prescription zoloftcheap adhd medication from canadafinasteride no prescription canadaonline medications without prescriptiondoxycycline without prescriptionnatural viagra alternative blood flowacheter misotrol
where to buy tinadazolepropecia 5mg to buy withoutpharmadrugcanadavipps certified pharmacyabilify on line without prescriptiondrug prices without insurancemetmorfin 500mg for salecan you buy propranolol onlinewhere to buy lasixcipro price pharmacyviagra for men sales in canadaroaccutane buyviragra cheap no prescription overnightdecadron no prescription neededmailorder antibiotics
online medications without prescriptionbuy cephalexin capsule 500mgpharmacies overseas no rxorder zofran onlineabc online pharmacy reviewsonline pharmacy escrowviagaraproventil from canada no prescriptionatacand no rxfinasteride tablets online shopfree samples of viagra onlinebactrim dsprescription cough medicine by mailprednisone dogs canadabuy levothyroxine no rx in usacanadian pharmacy24hris it safe to buy viagra?
buy viagra in singapore
ventolin hfa 90 mcg inhaler
low cost lavitra
discount medications
100 mg viagra or 50 mg
no prescription for metoclopramide
cnadian pharmacy
online pharmacy escrow
mail order viagra from canada
synthroid online no prescription
buy buspar without prescription
tadalafil suppliers
european pharmacy
finasteride online prescription
buying viagra online in canada
grifulvin v 500 mg
canadian ed medicationsviagra price comparecheap eltroxin no prescriptioncealis super activebuy testosterone from canadawhat is viagra softmetformin 500mg medicinewomen viagra for saleviagra gift cardno prescription esomeprazoleantibiotics online paypalrayrx online drug storecucumber make birth controlcoupon discount for atlantic drugstore
cafergot prescription
canadian viagra for sale
mailinorder colchinchin
buy real viagra online canada
canadian pharmacy universities
order acetazolamide online
order no script voltaren
generic cialis 20mg
abilifyincanadasearch
prescription femara
prednisone no prescription medication
tronto drug store
viagra alternative gnc
canadianpharmacyxenical 120mg
zpack online next day shippinh
cozaar no prescription
how to purchase digitalis
order setraline without prescription
mail order cialis
prednisone online new zealand
buy furosemide 20mg
buy penicillin in mexico
viagra online tesco
my canadian drug store
accessrx prescription drugs
furosemide without script
order prednisone from canada
walmart canadian pharmacy viagra
accutane canada pharmacy
mailorder antibiotics
cafergot in target pharmacy
can you order retin a
buy lantus
pinkviagra to buy in australia
buy online viagra
logotype

wiadczenia rodzinne

Zasiek rodzinny

Jest podstawow form wsparcia. Oznacza to, e od tego czy przysuguje nam prawo do zasiku rodzinnego, zaley czy otrzymamy dodatki opisane w ustawie (nie dotyczy to jednak wiadcze opiekuczych i jednorazowej zapomogi z tytuu urodzenia si ywego dziecka). Zasiek rodzinny ma na celu czciowe pokrycie wydatkw zwizanych z utrzymaniem dziecka.

Prawo do zasiku rodzinnego oraz dodatkw przysuguje:

 • rodzicom, jednemu z rodzicw albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie faktycznie opiekujcej si dzieckiem (jeli wystpia do sdu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
 • osobie uczcej si (penoletniej, niepozostajcej na utrzymaniu rodzicw w zwizku z ich mierci lub w zwizku z ustaleniem wyrokiem sdowym lub ugod sdow prawa do alimentw z ich strony).

Prawo do zasiku, a wiek dziecka

Zasiek rodzinny przysuguje osobom, o ktrych mowa powyej, do ukoczenia przez dziecko:

 1. 18 roku ycia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie duej ni do ukoczenia 21 roku ycia, albo
 3. 24 roku ycia, jeeli kontynuuje nauk w szkole lub w szkole wyszej i legitymuje si orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepenosprawnoci.

Zasiek rodzinny przysuguje te osobie uczcej si (w rozumieniu ustawy) w szkole lub w szkole wyszej, jednak nie duej ni do ukoczenia 24 roku ycia.

Zasiek nie przysuguje jeli:

 • dziecko lub osoba uczca si pozostaj w zwizku maeskim,
 • dziecko zostao umieszczone w instytucji zapewniajcej caodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastpczej,
 • osoba uczca si zostaa umieszczona w instytucji zapewniajcej caodobowe utrzymanie,
 • penoletnie dziecko lub osoba uczca si jest uprawniona do zasiku rodzinnego na wasne dziecko.


Zasiek nie przysuguje rwnie jeli osobie samotnie wychowujcej dziecko nie zostao zasdzone wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba e:

 • rodzice lub jedno z rodzicw dziecka nie yje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powdztwo o ustalenie wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicw zostao oddalone,
 • sd zobowiza jednego z rodzicw do ponoszenia cakowitych kosztw utrzymania dziecka i nie zobowiza drugiego z rodzicw do wiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (chodzi m.in. o sytuacj, kiedy rodzice rozstajc si, dziel si wychowaniem dzieci np. jedno dziecko wychowuje matka, a drugie ojciec).

Zasiek rodzinny zostanie przyznany, jeli dochd rodziny w przeliczeniu na osob albo dochd osoby uczcej si nie przekracza kwoty 574 z. Jeli czonkiem rodziny jest dziecko niepenosprawne kwota nie moe by wiksza ni 664 z. Naley legitymowa si wtedy orzeczeniem o niepenosprawnoci (w przypadku dziecka do 16 r. ycia) lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci (w przypadku starszych dzieci lub osoby penoletniej uczcej si).

Zasiek przysuguje rwnie osobom, ktrych dochd przekracza wyej wymienione stawki o kwot nisz lub rwn najniszemu zasikowi rodzinnemu przysugujcemu w okresie, na ktry jest ustalany. Musi by jednak speniony warunek: zasiek rodzinny przysugiwa w poprzednim okresie zasikowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym (czyli dwa razy z rzdu) zasiek rodzinny nie przysuguje.


Obliczajc dochd uwzgldnia si zarwno przychody podlegajce opodatkowaniu jak i nieopodatkowane. W przypadku tych pierwszych ? dochd bez kwoty nalenego podatku. Dochd pomniejszany jest rwnie o skadki na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne oraz o koszty uzyskania przychodu. Do przychodw niepodlegajcych opodatkowaniu, ktre bierze si pod uwag przy obliczaniu dochodu, zaliczane s m.in.: renty inwalidw wojennych, dodatek kombatancki, wiadczenia pienine przysugujce osobom deportowanym do pracy przymusowej, zasiki chorobowe, alimenty na dzieci (lista zawarta w ustawie jest znacznie dusza). Od dochodu odlicza si kwoty alimentw paconych na rzecz innych osb.


Okres zasikowy

wiadczenia rodzinne przyznawane s w tzw. okresie zasikowym. Okresy rozpoczynaj si 1 listopada i kocz 31 padziernika nastpnego roku. Z terminem okresu zasikowego wie si rwnie okres uzyskiwania dochodw branych pod uwag przy przyznawaniu pomocy. Obowizuje zasada, e bierze si pod uwag dochody z roku kalendarzowego poprzedzajcego rok, w ktrym rozpoczyna si dany okres zasikowy. Naley pamita, e przy ustalaniu sytuacji dochodowej bierze si rwnie pod uwag tzw. dochody uzyskane oraz dochody utracone. Dotyczy to dochodw uzyskiwanych lub traconych w roku, w ktrym ubiegamy si o wsparcie (ale przed zoeniem wniosku o pomoc). Dotyczy to take dochodw uzyskanych lub utraconych pniej, w trakcie trwania okresu zasikowego, ju po przyznaniu pomocy. Moe to oznacza, e osoba, ktrej przyznano pomoc traci j w trakcie okresu zasikowego (np. po trzech miesicach pobierania wiadcze). Moe to rwnie oznacza, e rodzina, ktrej odmwiono pomocy z powodu zbyt wysokich dochodw, po utracie czci z tych dochodw (np. w wyniku zwolnienia z pracy) uzyskuje prawo do wiadcze i powinna ponownie skada wniosek o pomoc.

Wysoko zasiku rodzinnego:

 • 77z na dziecko w wieku do ukoczenia 5 roku ycia,
 • 106,00z na dziecko w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 18 roku ycia,
 • 115,00z na dziecko w wieku powyej 18 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia.

DODATKI DO ZASIKU RODZINNEGO

Osoby, ktre maj prawo do zasiku rodzinnego, mog by rwnie ? w szczeglnych sytuacjach ? uprawnione do specjalnych dodatkw:
Do zasiku rodzinnego przysuguj zasiki z tytuu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego,
 • rozpoczcia roku szkolnego,
 • podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatki z tytuu urodzenia dziecka

Dodatek do zasiku rodzinnego z tytuu urodzenia dziecka przysuguje jednorazowo w wysokoci 1000 z.

Dodatek z tytuu urodzenia dziecka przysuguje:
1) matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukoczenia przez dziecko pierwszego roku ycia, jeeli nie zosta przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku wystpienia o przysposobienie wicej ni jednego dziecka lub urodzenia wicej ni jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysuguje na kade dziecko.

DODATKOWE DOKUMENTY, KTRE NALEY DOCZY DO WNIOSKU:

- zawiadczenie potwierdzajce pozostawanie kobiety pod opiek medyczn nie pniej ni od 10 tygodnia ciy do porodu

- postanowienie sdu o przysposobieniu dziecka, jeeli osoba ubiega si o przysposobienie


Wniosek o dodatek z tytuu urodzenia dziecka skada si do ukoczenia przez dziecko pierwszego roku ycia.

Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka

Z tytuu urodzenia si ywego dziecka przysuguje jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka w wysokoci 1000 z na jedno dziecko.

wiadczenie to, podobnie jak wszystkie wiadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

Od dnia 2013-01-01 przysuguje ona matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeeli dochd netto rodziny w przeliczeniu na osob nie przekracza kwoty 1922,00 z

Zapomoga przysuguje:
1. matce lub ojcu dziecka;
3. opiekunowi prawnemu dziecka;
4. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osob faktycznie opiekujc si dzieckiem, jeeli wystpia z wnioskiem do sdu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o wypat jednorazowej zapomogi naley zoy w terminie 12 miesicy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objtego opiek prawn, opiek faktyczn albo dziecka przysposobionego wniosek skada si w terminie 12 miesicy od dnia objcia dziecka opiek albo przysposobienia, nie pniej ni do ukoczenia przez dziecko 18-go roku ycia. Wniosek zoony po terminie organ waciwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego. W zwizku z tym, wykonywanie pracy za granic przez jednego z rodzicw nie ma znaczenia dla waciwoci organu do wydania decyzji w sprawie.

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytuu urodzenia dziecka przysuguje, jeli kobieta pozostawaa pod opiek medyczn nie pniej ni od 10 tygodnia ciy do dnia porodu. Pozostawanie pod t opieka potwierdza si zawiadczeniem lekarskim .Zapomoga z gminy
Trzecim rodzajem pomocy, ktry mona otrzyma z tytuu urodzenia dziecka jest pomoc przyznawana przez gmin i finansowana z jej rodkw. Rwnie ta forma w ustawie nazwana zostaa jednorazow zapomog z tytuu urodzenia dziecka. Gmina, ktra chce wypaca tak pomoc swoim mieszkacom (i ma na to rodki), musi przyj uchwa, w ktrej znajdzie si m.in. opis warunkw, jakie naley speni aby otrzyma ten rodzaj wsparcia.

Dodatek z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Przysuguje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie duej jednak ni przez okres:

 • 24 miesicy kalendarzowych,
 • 36 miesicy kalendarzowych, jeli sprawuje opiek nad wicej ni jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesicy kalendarzowych, jeeli sprawuje opiek nad dzieckiem z orzeczon niepenosprawnoci lub orzeczonym znacznym stopniem niepenosprawnoci.

Wysoko dodatku - 400 z

Ustawa okrela przypadki, w ktrych wsparcie nie przysuguje. Odnosz si one do sytuacji osoby pobierajcej dodatek, czyli matki, ojca, opiekuna. Osoba ta nie otrzyma dodatku jeli:

 • bezporednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawaa w stosunku pracy przez okres krtszy ni 6 miesicy,
 • pracuje w okresie korzystania z urlopu (jeli uniemoliwia to osobist opiek nad dzieckiem),
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiku macierzyskiego.

Dodatek nie przysuguje rwnie, jeli dziecko przebywa w placwce zapewniajcej caodobow opiek, w tym w specjalnym orodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z caodobowej opieki przez wicej ni 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Inaczej jest jeli dziecko przebywa w zakadzie opieki zdrowotnej (wtedy dodatek przysuguje).
Dodatek z tytuu samotnego wychowywania dziecka
Samotne wychowywanie - definicja
Kiedy ustawa o wiadczeniach rodzinnych mwi o osobie samotnie wychowujcej dziecko - oznacza to pann, kawalera, wdow, wdowca, osob pozostajc w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sdu, osob rozwiedzion, chyba e wychowuje wsplnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dodatek z tytuu samotnego wychowywania dziecka przysuguje samotnie wychowujcym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeeli nie zostao zasdzone wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzicw dziecka, poniewa:

 • drugi z rodzicw dziecka nie yje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powdztwo o ustalenie wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicw zostao oddalone.

Dodatek przysuguje rwnie osobie uczcej si, jeeli oboje rodzice osoby uczcej si nie yj (lub kiedy wystpuj inne powody opisane powyej).

Wysoko dodatku

 • 170 z miesicznie na dziecko, nie wicej jednak ni 340 z na wszystkie dzieci,
 • w przypadku dziecka niepenosprawnego kwot dodatku zwiksza si o 80 z na dziecko, nie wicej jednak ni o 160 z na wszystkie dzieci.

Samotne wychowywanie a uprawnienia do zasiku rodzinnego
Ustawa o wiadczeniach rodzinnych traktuje w sposb szczeglny osoby samotnie wychowujce dzieci. Przyjto zaoenie, e utrzymanie dziecka jest w pierwszej kolejnoci obowizkiem rodzicw. Dlatego matka (ojciec, opiekun) nie moe oczekiwa od pastwa wsparcia, jeli wczeniej nie usiowaa zapewni sobie i dziecku rodkw do ycia od osb zobowizanych do alimentacji.

Zasiek rodzinny nie przysuguje wic, jeeli osobie samotnie wychowujcej dziecko nie zostao zasdzone wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba e:

 • rodzice lub jedno z rodzicw dziecka nie yje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powdztwo o ustalenie wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicw zostao oddalone,
 • sd zobowiza jednego z rodzicw do ponoszenia cakowitych kosztw utrzymania dziecka i nie zobowiza drugiego z rodzicw do wiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (np. w przypadku rozwodu i ?podziau? dzieci midzy rodzicw).

Dla samotnych rodzicw wan pomoc jest rwnie wiadczenie z funduszu alimentacyjnego. W praktyce ta forma pomocy powizana jest z opisywanym systemem wiadcze rodzinnych oraz instytucjami przyznajcymi wsparcie (gminami i orodkami pomocy spoecznej).
Dodatek z tytuu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Rodzina wielodzietna ? definicja
Wedug przepisw ustawy jest to rodzina wychowujca troje i wicej dzieci majcych prawo do zasiku rodzinnego.

Dodatek przysuguje na trzecie i kade kolejne dziecko uprawnione do zasiku rodzinnego.

Wysoko dodatku - 80 z miesicznie.


Dodatek z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego
Dodatek przyznawany jest na pokrycie zwikszonych wydatkw zwizanych z rehabilitacj lub ksztaceniem dziecka:

 • do ukoczenia 16 roku ycia, jeli dziecko ma orzeczon niepenosprawno,
 • do ukoczenia 24 roku ycia ? jeli posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepenosprawnoci.

Pomoc przysuguje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Dodatek wypacany jest rwnie osobie uczcej si.

Wysoko pomocy uzaleniona jest od wieku dziecka. Dodatek wypacany jest w kwocie:

 • 60 z miesicznie na dziecko w wieku do ukoczenia 5 roku ycia,
 • 80 z na dziecko w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia.

Dodatek z tytuu rozpoczcia roku szkolnego
Jego celem jest czciowe pokrycie wydatkw zwizanych z rozpoczciem w szkole nowego roku szkolnego (dotyczy to rwnie rocznego przygotowania przedszkolnego ? popularnej ?zerwki?). Dodatek przysuguje:

 • matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie uczcej si.

Wysoko - 100 z na dziecko

Dodatek z tytuu podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek ten wypacany jest w dwch sytuacjach:

 • w zwizku z zamieszkiwaniem w miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba szkoy ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w ktrej realizowany jest obowizek szkolny i obowizek nauki (a take podstawowej lub gimnazjum w przypadku niepenosprawnego dziecka lub niepenosprawnej osoby uczcej si). Chodzi o sytuacj, kiedy dziecko mieszka np. w internacie. Dodatek zwizany z zamieszkiwaniem wypacany jest w wysokoci 90 z miesicznie.
 • w zwizku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba szkoy, w przypadku dojazdu do szkoy ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w ktrej realizowany jest obowizek szkolny i obowizek nauki w zakresie odpowiadajcym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. Dodatek zwizany z dojazdem wypacany jest w wysokoci 50 z miesicznie.

Dodatek przysuguje przez 10 miesicy w roku ? od wrzenia do czerwca - czyli przez okres uczszczania do szkoy.

Zasiek pielgnacyjny

Wysoko zasiku pielgnacyjnego wynosi 153,00 z miesicznie.

Zasiek pielgnacyjny przyznaje si w celu czciowego pokrycia wydatkw wynikajcych z koniecznoci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w zwizku z niezdolnoci do samodzielnej egzystencji.

Zasiek pielgnacyjny przysuguje:
- niepenosprawnemu dziecku;
- osobie niepenosprawnej w wieku powyej 16 roku ycia, jeeli legitymuje si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci;
- osobie niepenosprawnej w wieku powyej 16 roku ycia legitymujcej si orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci, jeeli niepenosprawno powstaa w wieku do ukoczenia 21 roku ycia;
- osobie, ktra ukoczya 75 lat.

Zasiek pielgnacyjny nie przysuguje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniajcej nieodpatnie caodobowe utrzymanie;
- jeeli czonkowi rodziny przysuguje za granic wiadczenie na pokrycie wydatkw zwizanych z pielgnacj tej osoby, chyba e przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.

DOKUMENTY, KTRE NALEY DOCZY DO WNIOSKU O ZASIEK PIELGNACYJNY:

- orzeczenie o niepenosprawnoci lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci ze wskazaniem, i niepenosprawno ta powstaa przed 21 rokiem ycia albo orzeczenie o znacznym stopniu niepenosprawnoci.

- uwierzytelnion kopi dokumentu stwierdzajcego tosamo osoby ubiegajcej si o zasiek pielgnacyjny

wiadczenie pielgnacyjne

O ustalenie prawa do wiadczenia pielgnacyjnego mog ubiega si:

 1. matka albo ojciec,
 2. opiekun faktyczny dziecka,
 3. osoba bdca rodzin zastpcz spokrewnion w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej, pod warunkiem, e niepenosprawno osoby wymagajcej opieki powstaa:

- nie pniej ni do ukoczenia 18 roku ycia lub

- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyszej, jednak nie pniej ni do ukoczenia 25 roku ycia

4. inne osoby, na ktrych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuczy ciy obowizek alimentacyjny, z wyjtkiem osb o znacznym stopniu niepenosprawnoci

pod warunkiem, e:

- rodzice osoby wymagajcej opieki nie yj, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s maoletni lub legitymuj si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci;

- nie ma innych osb spokrewnionych w pierwszym stopniu, s maoletnie lub legitymuj si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci;

- nie ma osb, o ktrych mowa wyej tj. matki, ojca, opiekuna faktycznego lub osoby bdcej rodzin zastpcz spokrewnion, lub legitymuj si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci;

- niepenosprawno osoby wymagajcej opieki powstaa nie pniej ni do ukoczenia 18 roku ycia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyszej, jednak nie pniej ni do ukoczenia 25 roku ycia.

jeeli nie podejmuj lub rezygnuj z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob legitymujc si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci albo orzeczeniem o niepenosprawnoci cznie ze wskazaniami: koniecznoci staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze znacznie ograniczon moliwoci samodzielnej egzystencji oraz koniecznoci staego wspudziau, na co dzie opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Prawo do wiadczenia pielgnacyjnego od 01.07.2013r. przysuguje w wysokoci 620zl miesicznie.


Prawo do wiadczenia pielgnacyjnego nie przysuguje, jeeli:

1. Osoba sprawujca opiek:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytuu mierci maonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego wiadczenia emerytalno ? rentowego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego, zasiku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego;

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiku opiekuczego lub wiadczenia pielgnacyjnego.

2. Osoba wymagajca opieki:

a) pozostaje w zwizku maeskim, chyba e wspmaonek legitymuje si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci,

b) zostaa umieszczona w rodzinie zastpczej, z wyjtkiem rodziny zastpczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w zwizku z koniecznoci ksztacenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placwce zapewniajcej caodobow opiek, z wyjtkiem podmiotu wykonujcego dziaalno lecznicz, i korzysta w niej z caodobowej opieki przez wicej ni 5 dni w tygodniu.

3. Na osob wymagajc opieki inna osoba ma ustalone prawo do wczeniejszej emerytury.

4. Czonek rodziny osoby sprawujcej opiek ma ustalone prawo do dodatku do zasiku rodzinnego tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiku opiekuczego lub wiadczenia pielgnacyjnego.

5. Na osob wymagajc opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiku rodzinnego z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiku opiekuczego lub prawo do wiadczenia pielgnacyjnego.

6. Na osob wymagajc opieki inna osoba jest uprawniona za granic do wiadczenia na pokrycie wydatkw zwizanych z opiek, chyba, e przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.


wiadczenie pielgnacyjne przysugujce za niepene miesice kalendarzowe wypaca si w wysokoci 1/30 wiadczenia pielgnacyjnego za kady dzie. Nalen kwot wiadczenia zaokrgla si do 10 groszy w gr.

PODSTAWOWE DOKUMENTY, KTRE NALEY ZOY WRAZ Z WNIOSKIEM O SWIADCYENIE PIELGNACYJNE:

Orzeczenie o znacznym stopniu niepenosprawnoci lub orzeczenie o niepenosprawnoci cznie ze wskazaniami o koniecznoci:

- staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze znacznie ograniczon moliwoci samodzielnej egzystencji,

- staego wspudziau na co dzie opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepenosprawnoci dziecka.
NALEY ZOY WRAZ Z WNIOSKIEM O SWIADCZENIE PIELGNACYJNE:

Orzeczenie o znacznym stopniu niepenosprawnoci lub orzeczenie o niepenosprawnoci cznie ze

- staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze znacznie ograniczon moliwoci samodzielnej egzystencji,

Specjalny zasiek opiekuczy

O ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego mog ubiega si:

1. matka albo ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba bdca rodzin zastpcz spokrewnion w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej, pod warunkiem, e niepenosprawno osoby wymagajcej opieki powstaa w wieku 18 ? 25 lat i osoba ta nie kontynuowaa w tym czasie nauki w szkole lub w szkole wyszej

2. osoby, na ktrych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788) ciy obowizek alimentacyjny, jeeli rezygnuj z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwizku z koniecznoci sprawowania staej opieki nad osob legitymujc si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci albo orzeczeniem o niepenosprawnoci cznie ze wskazaniami: koniecznoci staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze znacznie ograniczon moliwoci samodzielnej egzystencji oraz koniecznoci staego wspudziau na co dzie opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

3. osoby, ktrych czny dochd rodziny (rodzina osoby sprawujcej opiek i osoby wymagajcej opieki) w przeliczeniu na osob nie przekracza kwoty, o ktrej mowa w art. 5 ust 2 (dochd w przeliczeniu na osob nie moe przekroczy kwoty 623z).

PODSTAWOWE DOKUMENTY, KTRE NALEY ZOY WRAZ Z WNIOSKIEM O SPECJALNY ZASIEK OPIEKUCZY

1. Kopia dowodu osobistego lub paszportu (orygina do wgldu)

2. Orzeczenie o znacznym stopniu niepenosprawnoci

3. odpowiednie zawiadczenia z Urzdu Skarb 4. zawiadczenie z ZUS lub owiadczenie zawierajce informacje o wysokoci skadek na ubezpieczenie zdrowotne za rok poprzedzajcy okres zasikowy (w tym czonkw rodziny sprawujcego opiek nad osob niepenosprawn i czonkw rodziny osoby niepenosprawnej),

5.owiadczenia czonkw rodziny o wysokoci uzyskanego innego dochodu niepodlegajcemu opodatkowaniu (w tym czonkw rodziny sprawujcego opiek nad osob niepenosprawn i czonkw rodziny osoby niepenosprawnej)

6. Dokumenty potwierdzajce stopie pokrewiestwa

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych zostaa znowelizowana Ustaw z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym, ktra zostaa ogoszona w dniu 21 czerwca 2007 r. w Dz. U. Nr 109, poz. 747 i wesza w ycie z dniem 6 lipca 2007 r.

Rozporzdzenie Ministra Polityki Spoecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postpowania w sprawach o wiadczenia rodzinne zostao znowelizowane Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu postpowania w sprawach o wiadczenia rodzinne, ktre zostao ogoszone w dniu 29 czerwca 2007 r. w Dz. U. Nr 114, poz. 783 i weszo w ycie z dniem 6 lipca 2007 r.

Poniej zamieszczony jest link do ustawy o wiadczeniach rodzinnych:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z pn. zm.)