Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że od 11 kwietnia 2023 r. Ośrodek rozpocznie realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 AOON logotypy

Dofinansowanie otrzymane przez Gminę Barlinek na realizację Programu „Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dofinansowanie projektu:       447.864,00 zł

Całkowita wartość projektu:  447.864,00 zł

 

Główny cel Programu

Celem Programu jest wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami poprzez możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc osobie z niepełnosprawnościami w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do pracy, ośrodków kultury itp., pomoc w zakupach, podstawowych czynnościach dnia codziennego, w załatwieniu spraw urzędowych.

Adresaci Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b.

W ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 Ośrodek przewiduje objąć wsparciem asystenta 24 osoby:

 1. 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona),
 2. 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 3. 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona),
 4. 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 5. 4 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem niepełnosprawności z zaznaczonym pkt. 7 i 8.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających w danym roku na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 1. 360 godzin rocznie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 4. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, zwiększy uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społeczno - kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp. oraz przyczyni się do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym.                                        

Ważne - za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Informacje (PDF)

AOON logotypy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku  ogłasza nabór kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu:          447.864,00 zł

Całkowita wartość projektu:     447.864,00 zł

 

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2023 - 24 osoby, w tym:

 1. 4 dzieci w wieku do 16. roku życia,
 2. 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. 1 osoba z orzeczeniem o sprzężonym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 4. 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. 10 osób z orzeczeniem o sprzężonym znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

CEL PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w  życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym  w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

W celu ułatwienia realizacji zadań asystenta, może on otrzymać  w ramach programu zwrot kosztów przejazdu wraz z osobą niepełnosprawną oraz zwrot kosztów ubezpieczenia OC.

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy / szkolenia,
 3. oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do prowadzonego naboru.

Warunki zatrudnienia:

 1. umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,
 2. usługa będzie realizowana na terenie gminy Barlinek (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia  2023 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - edycja 2023” w terminie do 03.02.2023 r. (liczy się data wpływu do Ośrodka).

 

Załączniki:

 

AOON logotypy

I N F O R M A C J A   O   N A B O R Z E

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku  ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu:         477.054,00 zł

Całkowita wartość projektu:    477.054,00 zł

 

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2022 - 15 osób, w tym:

 1. 1 dziecko w wieku do 16. roku życia,
 2. 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. 9 osób z orzeczeniem o sprzężonym znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

CEL PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w  życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ZAKRES USŁUG ASYSTENTA:

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W celu ułatwienia realizacji zadań asystenta, może on otrzymać  ramach programu zwrot kosztów przejazdu wraz z osobą niepełnosprawną, zwrot kosztów biletów wstępu, zwrot kosztów ubezpieczenia OC.

 KTO MOŻE BYĆ ASYSTENTEM:

Asystentami osobistymi osoby niepełnosprawnej mogą być osoby, które:

 1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. są wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego do świadczenia usług, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną lub opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia, że wskazany asystent jest przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Asystentami nie mogą być osoby, które są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym  z uczestnikiem Programu).

W przypadku świadczenia usługi asystenta na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, asystent winien posiadać:

 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2. pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 3. pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. karty zgłoszenia do Programu,
 3. zakresu czynności  w ramach usług asystenta do Programu,
 4. klauzuli informacyjnej w ramach Programu,
 5. klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu,
 6. oświadczenia w przypadku wskazania asystenta osobistego w ramach  Programu.

Ponadto osoba wskazana na asystenta osobistego  dziecka do 16 r.ż. przed przystąpieniem do realizacji usług opiekuńczych w ramach Programu zobowiązana będzie przedstawić:

 1. oświadczenie zawierające dane osobowe służące weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 2. zaświadczenie o niekaralności.

Konieczne jest zapoznanie się z treścią programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do Programu, otrzymają informację o zakwalifikowaniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do Programu, znajdą się na liście rezerwowej.

WAŻNE – UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.

Dokumenty należy złożyć listownie bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej        w Barlinku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00) do dnia 8 kwietnia 2022 roku.

Do pobrania:

AOON logotypy

I N F O R M A C J A   O   N A B O R Z E

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku  ogłasza nabór uczestników do Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wzór karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym                  w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym .

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie dokumentów listownie bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku  do dnia 4 listopada 2022 roku do godz. 15.00.

kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 1. kartę zgłoszenia do Programu,

Ważne:

 

a) Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

b) Konieczne jest zapoznanie się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest dostępny pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

ZA REALIZACJĘ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ,

UCZESTNIK NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.

 

Osoba do kontaktu:

Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych

Pani Iwona Kaczorowska

tel. 785-991-236 w godzinach pracy Ośrodka

 

Załączniki:

logotypy

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


USŁUGI ASYSTENTA MOGĄ ŚWIADCZYĆ:
a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.


USŁUGI ASYSTENTA W SZCZEGÓLNOŚCI MAJĄ POLEGAĆ NA POMOCY:
a) w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe;
b) w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) w załatwieniu spraw urzędowych;
d) w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.


W ramach realizacji Projektu wsparcie otrzyma 8 osób niepełnosprawnych (w stopniu znacznym i umiarkowanym) zamieszkujących na terenie Gminy Barlinek.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie oraz złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 osobiście, drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. STRZELECKA 29
74-320 BARLINEK


Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Sekcji Usług Opiekuńczych pod numerem tel. 95 74 60 014 wew. 35.


Pliki do pobrania:
a) Plakat;
b) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021;
c) Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021.