logo polityki spol

PROGRAM  „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

EDYCJA 2019 - 2020

W związku z przystąpieniem gminy Barlinek do rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 przyjętego Uchwałą Nr XIX/123/2019 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2019 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje o możliwości uzyskania tego rodzaju wsparcia.

Program ma na celu:

 1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Zaproponowana pomoc finansowana będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Usługi asystenta wpisują się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić, że dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Uwzględniając powyższe, nadrzędnym celem usług asystenta powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

Czas trwania usług asystenta:

 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Ważne ! Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie należy wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, pokój nr 4.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (95) 7460 014 wew. 35.

Do pobrania:

 1. Karta zgłoszeniowa
 2. Treść Program

Barlinek, 23 czerwca  2020 r.

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU

 Czas trwania usług asystenta:

 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Iwona Kaczorowska – Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych pod nr tel. (95) 746 00 14.

 

                 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku