pomoc bezdomnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 przeprowadza rozeznanie potrzeb seniorów w zakresie wyposażenia w tzw. opaskę lub inne urządzenie bezpieczeństwa i ogłasza nabór uczestników do ww. Programu - MODUŁ II.

Realizacja Modułu II ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów  w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

W ramach Programu do 31 grudnia 2024 r. zostanie zapewniony dostęp do „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu,  co da poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwali na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

 

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Barlinek do Wojewody, zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do 19.01.2024 r.:

 1. osobiście bądź przez osoby wskazane przez seniora do Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, pokój nr 10 – I piętro
 2. lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.  95 74 60 014.

 

Wsparcia finansowego dla gmin w ramach programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotację celowe z budżetu państwa na dofinansowania zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

 

Do pobrania:

- Formularz zgłoszenia do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” - 2024;

- Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 2. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika;

- pedagogika specjalna;

- politologia;

- polityka społeczna;

- psychologia;

- socjologia;

- nauki o rodzinie;

 1. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3;
 2. obywatelstwo polskie;
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
 6. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. doświadczenie zawodowe (praktyka, staż) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej;
 3. znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeksu postępowania administracyjnego, aktów wykonawczych do w/wym. ustaw;
 4. dobra znajomość obsługi komputera.
 5. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 6. umiejętność planowania sprawnej organizacji pracy (odpowiedzialność, systematyczność, staranność, rzetelność, sumienność);
 7. umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów, cierpliwość, empatia, asertywność, umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy);
 8. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 9. odporność na stres;
 10. prawo jazdy kat: „B” oraz samochód prywatny do celów służbowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. rozpoznawanie oraz analiza indywidualnych potrzeb mieszkańców danego rejonu we współpracy z asystentem rodzinny;
 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
 3. wprowadzanie i aktualizowanie wywiadów środowiskowych do systemu;
 4. wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w szczególności współpraca w tym zakresie z asystentem rodziny;
 5. współdziałanie z placówkami oświaty, służby zdrowia, organami Policji i Sądem oraz kuratorami sądowymi;
 6. prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o „Kontrakt socjalny”;
 7. prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej;
 8. informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami;
 9. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin;
 10. inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;

  prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań;

 1. realizacja innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, w tym lokalnych i rządowych programów osłonowych,

analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, opracowywanie i przedkładanie danych właściwym komórkom organizacyjnym, w celach analitycznych i statystycznych;

 1. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;
 2. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 3. kierowanie i umieszczanie podopiecznych w domach pomocy społecznej;
 4. naliczanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do jej ponoszenia;
 5. podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształceniu;
 6. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 7. inne zadania zlecone przez Dyrektora Ośrodka.
 1. Informacje dodatkowe:

- praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku oraz w środowisku na terenie Gminy Barlinek;

- planowany termin zatrudnienia: styczeń 2024 r.;

- umowa o pracę w wymiarze pełny etat;

- wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku;

- kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej sprawdzenie wiedzy z przepisów prawnych wymienionych
w ogłoszeniu oraz sprawdzającej predyspozycje, co do przydatności kandydata na stanowisku pracownika socjalnego.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) własnoręcznie podpisany CV (życiorys) z opisem dotychczasowego przebiegu nauki i pracy zawodowej;
 3. b) podpisany własnoręcznie przez kandydata kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1);
 4. c) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;
 5. d) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikację i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 6. e) oświadczenie Kandydata: o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku wskazanym w niniejszym naborze, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii (załącznik nr 3);
 7. f) kserokopię dokumentów poświadczających staż pracy, jeżeli kandydat posiada staż pracy;
 8. g) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 9. h) oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby związane z naborem na stanowisko pracownika socjalnego (załącznik nr 2).
 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku (pokój nr 10) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko pracownik socjalny” w terminie do 29 grudnia 2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu oferty). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne (brak wymaganych dokumentów) lub nie podpisane nie będą rozpatrywane.

VII. Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszym etapie i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem lub – w razie nie rozstrzygnięcia naboru – przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach.
W tym czasie kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Dyrektor Ośrodka pomocy Społecznej w Barlinku zastrzega sobie prawo odwołania postepowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 74 60 014 wew. 41 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 14.00

                                                                                            Dyrektor                                                                   

                                                                                             Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                  /-/ Eliza Stefaniuk

Barlinek, dnia 01.12.2023 r.

Informacja (PDF) + kwestionariusz

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad dokumentem „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barlinek na lata 2024 – 2028”, zwracam się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej problemów społecznych na terenie Gminy Barlinek. Państwa odpowiedzi pozwolą określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej społeczności lokalnej.

Obowiązek opracowania Strategii wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2023 r. poz. 901 ze zm.), który w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej ankiety i będzie dotyczyć niżej wskazanych grup odbiorców:

 1. dorosłych mieszkańców Gminy Barlinek, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Ośrodka;
 2. uczniów ze szkół podstawowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Jeziornej 12 w Barlinku;

- Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kombatantów 3 w Barlinku;

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej RADOSNA przy ul. Szosowej 3 w Barlinku;

- Szkoły Podstawowej w Mostkowie;

 1. oraz uczniów z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Szosowej 2 w Barlinku.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi.

Link do ankiety aktywny do 26 listopada 2023 r. - https://barlinekmieszkancy.webankieta.pl/

Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska przy  ul. 3 Maja 111a, 32-400 Myślenice.

Informacja (PDF)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że pracownicy socjalni przyjmują zgłoszenia i prowadzą kwalifikowanie beneficjentów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) są bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program, podobnie jak POPŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ww. ustawy.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu –  z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Na terenie Gminy Barlinek dystrybucja żywności realizowana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29.

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie:

Podstawa prawna: art. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

 

WAŻNE – nieodebrana przez beneficjentów pomoc żywnościowa będzie przekazywana do JADŁODZIELNI.

Informacja (PDF)

9 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień FAS (ang. World FAS Day), Dzień Świadomości FASD (ang. FASD Awareness Day). ) mający na celu uświadomienie przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Cyfra 9 jest w tym przypadku symboliczna i wiąże się  z okresem ciąży trwającym 9 miesięcy.

 

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym, mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują m.in. uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa, a także wady rozwojowe.

 

Mity na temat alkoholu:

 • Istnieje bezpieczna dla płodu i ciężarnej ilość alkoholu.
 • W ciąży wskazane jest picie niewielkich ilości czerwonego wina.
 • Niebezpieczeństwo wynikające z picia alkoholu występuje jedynie w pierwszym trymestrze ciąży.

 

Zapamiętaj!

 • Jesteś w ciąży i chcesz urodzić zdrowe dziecko? Nie ryzykuj! Bądź odpowiedzialna!
 • Żadna ilość alkoholu w ciąży nie jest bezpieczna.

Jednym z zadań samorządów gminnych wskazanych w Narodowym Programie Zdrowia    na lata 2021 – 2025 jest podejmowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie FASD - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Mając na uwadze powyższe, Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że jako realizator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 w miesiącu maju br. rozpowszechnił wśród mieszkańców Gminy Barlinek materiały związane z kampanią „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU - Z DZIECKIEM NIE PIJĘ” w formie”

 1. plakatów, które pełnią funkcję edukacyjno - profilaktyczną i promują zachowanie całkowitej abstynencji w ciąży przypominając jednocześnie, że alkohol zawarty w piwie, winie i wódce jest tak samo szkodliwy dla rozwijającego się dziecka (na plakatach został umieszczony wykaz miejsc świadczących nieodpłatne wsparcie w zakresie uzależnień na terenie miasta Barlinek)
 2. oraz ulotek, które stanowią ważne narzędzie edukacji publicznej i wpisują się w zadania z tego zakresu wskazane w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 - 2025 w celu operacyjnym 2. Profilaktyka uzależnień.

W ramach działań podjętych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku w obszarze FAS w miesiącu wrześniu 2023 r. zaplanowano:

 1. w dniu 14 września 2023 r. w godz. 16.00 – 17.30 nieodpłatne spotkanie nt. „FAS – Funkcjonowanie dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym” – działanie podjęte we współpracy ze Szpitalem Barlinek – Szkołą Rodzenia. Spotkanie poprowadzi Pani Agnieszka Jäger – pedagog, terapeuta i edukator FAS.
 2. w dniach 13 – 15 września 2023 r. – przeprowadzenie 9 szkoleń/warsztatów dla uczniów z pionu klas I z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku. Realizator warsztatów: Fundacja HORYZONT z Radziszewa.

Ponadto zachęcam Państwa do zapoznania się z kampanią „Ciąża bez alkoholu” http://www.ciazabezalkoholu.pl/ oraz z materiałami profilaktycznymi https://kcpu.gov.pl/fasd/ udostępnionymi przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Eliza Stefaniuk

Informacja (PDF)Informacja (PDF)

FAS 2023

I.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika;

- pedagogika specjalna;

- politologia;

- polityka społeczna;

- psychologia;

- socjologia;

- nauki o rodzinie;

d.ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3;

2. obywatelstwo polskie;

3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

6. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;

7. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe (praktyka, staż) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej;
 2. znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeksu postępowania administracyjnego, aktów wykonawczych do w/wym. ustaw;
 3. dobra znajomość obsługi komputera.
 4. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 5. umiejętność planowania sprawnej organizacji pracy (odpowiedzialność, systematyczność, staranność, rzetelność, sumienność);
 6. umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów, cierpliwość, empatia, asertywność, umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy);
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 8. odporność na stres;
 9. prawo jazdy kat: „B” oraz samochód prywatny do celów służbowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. rozpoznawanie oraz analiza indywidualnych potrzeb mieszkańców danego rejonu we współpracy z asystentem rodzinny;
 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
 3. wprowadzanie i aktualizowanie wywiadów środowiskowych do systemu;
 4. wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w szczególności współpraca w tym zakresie z asystentem rodziny;
 5. współdziałanie z placówkami oświaty, służby zdrowia, organami Policji i Sądem oraz kuratorami sądowymi;
 6. prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o „Kontrakt socjalny”;
 7. prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej;
 8. informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami;
 9. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin;
 10. inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;

  prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań;

 1. realizacja innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, w tym lokalnych i rządowych programów osłonowych,

analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, opracowywanie i przedkładanie danych właściwym komórkom organizacyjnym, w celach analitycznych i statystycznych;

 1. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;
 2. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 3. kierowanie i umieszczanie podopiecznych w domach pomocy społecznej;
 4. naliczanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do jej ponoszenia;
 5. podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształceniu;
 6. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 7. inne zadania zlecone przez Dyrektora Ośrodka.

IV. Informacje dodatkowe:

- praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku oraz w środowisku na terenie Gminy Barlinek;

- planowany termin zatrudnienia: wrzesień 2023 r.;

- umowa o pracę w wymiarze pełny etat;

- wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku;

- kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej sprawdzenie wiedzy z przepisów prawnych wymienionych
w ogłoszeniu oraz sprawdzającej predyspozycje, co do przydatności kandydata na stanowisku pracownika socjalnego.

 

 

V. Wymagane dokumenty:

a) własnoręcznie podpisany CV (życiorys) z opisem dotychczasowego przebiegu nauki i pracy zawodowej;

b) podpisany własnoręcznie przez kandydata kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1);

c) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;

d) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikację i ewentualne doświadczenie zawodowe;

e) oświadczenie Kandydata: o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku wskazanym w niniejszym naborze, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii (załącznik nr 3);

f) kserokopię dokumentów poświadczających staż pracy, jeżeli kandydat posiada staż pracy;

g) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

h) oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby związane z naborem na stanowisko pracownika socjalnego (załącznik nr 2).

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku (pokój nr 10) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko pracownik socjalny” w terminie do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu oferty). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne (brak wymaganych dokumentów) lub nie podpisane nie będą rozpatrywane.

VII. Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszym etapie i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem lub – w razie nie rozstrzygnięcia naboru – przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach.
W tym czasie kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Dyrektor Ośrodka pomocy Społecznej w Barlinku zastrzega sobie prawo odwołania postepowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 74 60 014 wew. 41 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 14.00

Informacja i załączniki (PDF)

Informacja w sprawie naboru wniosków na stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów z terenu Gminy Barlinek  oraz dla uczniów obywateli Ukrainy

Od dnia 4 września 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne, które jest przyznawane na rok szkolny 2023/2024 i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 poz. 901 ze zm.), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 600 zł/netto na osobę w rodzinie.

 

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami można składać od 4 do 15 września 2023 r.,  a w przypadku słuchaczy kolegiów - od 1 do 15 października 2023 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek pokój nr 15 (I piętro)

Więcej informacji dotyczących stypendium szkolnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku, tel. (95) 74 60 014 wew. 45

Ważne:

 1. Formularze wniosków będą do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku, pokój nr 15 (I piętro).
 2. W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.

 

Informacja (PDF)

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (PDF)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku  ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie   z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom  z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych  lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz  osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku  przysposobienia z uczestnikiem.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 pkt 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie karty zgłoszenia - Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 wraz z kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku  w terminie do 8 września 2023 roku do godz. 15.00.

Ważne:

 1. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do31 grudnia 2024 r.
 2. Konieczne jest zapoznanie się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” - edycja 2024, który jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

 

Uwaga!

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

 

Osoba do kontaktu: Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych - Pani Iwona Kaczorowska, tel. 785-991-236 w godzinach pracy Ośrodka.

Informacja (PDF)

Karta zgłoszenia (PDF)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że od 28 sierpnia 2023 r. pracownicy socjalni rozpoczną przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych na rok szkolny 2023/2024 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy domowej;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony);

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa  w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Pomoc w zakresie dożywiania jest przyznawana osobom i rodzinom jeżeli:

 1. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego (600 zł), tj. 1.200,00 zł na osobę w rodzinie,
 2. dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego (776,00 zł), tj. 1.552,00 zł.

 

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności.

Jednocześnie informujemy, że pomoc w formie gorącego posiłku realizowana jest na bieżąco również dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

Przyznanie pomocy poprzedzone jest rodzinnym wywiadem środowiskowym uwzględniającym zasoby, możliwości i uprawnienia rodziny do zaspokojenia we własnym zakresie wnioskowanej potrzeby objęcia dziecka wsparciem w formie gorącego posiłku.

            W związku z tym, że wydawanie posiłków w placówkach oświatowych rozpoczyna się w różnych okresach, prosimy rodziców o składanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej z początkiem września br.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku oraz telefonicznie pod numerem tel. 95 74 60 014.

 

Informacja (PDF)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że 14 sierpnia 2023 r. przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa.

Całkowity koszt zadania:  36 827,50 zł

Wartość dofinansowania: 29 462,00 zł

Adresatami Programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu do dnia 31 grudnia 2023 r. zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w:

 1. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 2. detektor upadku,
 3. czujnik zdjęcia opaski,
 4. lokalizator GPS,
 5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co da poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwali na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barlinku. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.  95 74 60 014.

 

Informacja (PDF)

 DZIAŁANIE 6.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY — PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY, PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 20212027

 Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu uprzejmie informuje, iż w okresie 01.01.2023 r. — 30.06.2024 r. realizuje projekt pt. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (1)”, współfinansowany  w ramach środków EFS+, Działania 6.1 FEPZ 2021-2027.

Projekt obejmuje wsparciem 119 klientów PUP w Myśliborzu, znajdujących się      w trudnej sytuacji na RP, zamieszkałych na terenie powiatu myśliborskiego, w tym w szczególności: osoby w wieku 18-29 lat, osoby w wieku 55 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach oraz osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu założono realizację następujących form wsparcia: przygotowanie/modyfikacja Indywidualnego Planu Działania (IPD), pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, staże, prace interwencyjne, szkolenia/bony szkoleniowe, uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie. Ww. działania będą realizowane przez cały okres trwania projektu.

Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, zamieszkiwanie na terenie powiatu myśliborskiego, przynależność do grup wskazanych wyżej.

Szczegółowe informacje nt. realizowanego projektu można uzyskać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Północna 15, pok. nr 119, telefonicznie: 95 746 7759 lub 883 553 168 (Izabella Balcerzak — Specjalista ds. programów — Koordynator projektu), bądź też mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja (PDF)

Załącznik (PDF)

Szanowni Państwo!

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990 został przekształcony w  Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”- 800 199 990.

Nowa nazwa odzwierciedla cel i misję telefonu, który ukierunkowany jest  na udzielanie wsparcia, informacji oraz pomocy osobom zmagającym się z uzależnieniem (bez względu na rodzaj substancji, od której są uzależnione) oraz członkom ich rodzin.

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia to jest nadal miejsce, gdzie osoby  z problemami związanymi  z uzależnieniem i ich bliscy mogą otrzymać wsparcie, porozmawiać z wykwalifikowanymi konsultantami, uzyskać informacje na temat leczenia, terapii  i innych form pomocy. Telefon Zaufania jest dostępny dla osób z całej Polski i działa codziennie w godzinach 16.00-21.00. Pomoc udzielana przez telefon jest anonimowa, bezpieczna i oparta na zasadzie zaufania.

Jednocześnie informujemy, że numer do Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Uzależnienia jest ten sam – 800 199 990 – i niezmiennie pozostaje bezpłatny dla osób chcących skorzystać z konsultacji.

Informacja (PDF)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku Strzelecka 29, 74-320 Barlinek tel. 95 74 60 014 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU PROWADZI NABÓR NA STANOWISKO PRACY ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 2. wykształcenie co najmniej średnie maturalne, mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku: praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia, resocjalizacja, politologia, polityka społeczna;
 3. obywatelstwo polskie;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. dobra znajomość obsługi komputera.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, k.p.a. oraz uregulowań prawnych ochrony danych osobowych;
 3. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 4. umiejętność planowania sprawnej organizacji pracy (odpowiedzialność, systematyczność, staranność, rzetelność, sumienność);
 5. umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów, cierpliwość, empatia, asertywność, umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy);
 6. odporność na stres;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.
 2. Przyjmowanie wniosków i oświadczeń od Klientów i wprowadzanie danych do systemu.
 3. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego POMOST.
 4. Asystowanie przy ustalaniu przez pracownika socjalnego form pomocy właściwych dla sytuacji osób ubiegających się o pomoc, ustalanie form pomocy pod nadzorem pracownika socjalnego.
 5. Diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej w szczególności przez współuczestniczenie z pracownikiem socjalnym w przeprowadzaniu wywiadów rodzinnych oraz kompletowanie dokumentacji warunkującej przyznanie świadczeń pomocy społecznej.
 6. Asystowanie pracownikowi socjalnemu przy prowadzeniu pracy socjalnej z osobą i rodziną.
 7. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.
 8. Inne zadania zlecone przez Dyrektora Ośrodka.
 1. Informacje dodatkowe:

- praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku;

- planowany okres zatrudnienia: 19 czerwca 2023 r. na okres 3 miesięcy;

- umowa o pracę w wymiarze pełny etat;

- wynagrodzenie: od 3.490,00 zł.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) własnoręcznie podpisany CV (życiorys) z opisem dotychczasowego przebiegu nauki i pracy zawodowej;
 3. b) podpisany własnoręcznie przez kandydata kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1);
 4. c) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;
 5. d) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikację i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 6. e) oświadczenie Kandydata: o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku wskazanym w niniejszym naborze, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii (Załącznik nr 3);
 7. f) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy, jeżeli kandydat posiada staż pracy;
 8. g) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 9. h) oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby związane z naborem na stanowisko aspiranta pracy socjalnej (Załącznik nr 2).
 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku (pokój nr 10) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko aspiranta pracy socjalnej” w terminie do dnia 12 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu oferty). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne (brak wymaganych dokumentów) lub niepodpisane nie będą rozpatrywane.

Pracodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

VII. Dodatkowe informacje:

Kandydaci, którzy spełnią wszelkie wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną poinformowani telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem lub – w razie nie rozstrzygnięcia naboru – przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach.
W tym czasie kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 74 60 014 wew. 41 od poniedziałku do piątku   w godz. 10.00 do 14.00

 Dyrektor   Ośrodka Pomocy Społecznej

Eliza Stefaniuk

Informacja (PDF) + załączniki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci   i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny.

 

Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 1. opiece i wychowaniu dziecka,
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które:

1) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

2) nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Ponadto:

 1. mają stałe źródło utrzymania;
 2. prawidłowo realizują obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
 3. nie mają ograniczonej władzy rodzicielskiej;
 4. nie mają ograniczenia w zdolności do czynności prawnych;
 5. nie są uzależnione m.in. od alkoholu, narkotyków bądź hazardu.

Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę poprzez złożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29, pisemnego, umotywowanego wniosku, w którym wyrażają zgodę również na przeprowadzenie przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku lub pod numerem tel. (95) 746 00 14.

Ważne - ogłoszenie jest ważne do odwołania.

Informacja (PDF)

Od 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, poszerzył się obszar działań asystenta rodziny poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym z uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”.
Dodatkowo, do działań asystenta rodziny należy współpraca z innymi służbami z różnych systemów, w tym podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny.
Z dniem 1 stycznia 2017 roku poszerzył się zakres odbiorców usług asystenta rodziny o kobiety i rodziny, w których zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w związku ze specjalnymi potrzebami w zakresie opieki, pielęgnacji i wychowania. Celem oddziaływań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych, pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej. Do dominujących działań asystenta rodziny należy wsparcie instrumentalne, informacyjne i emocjonalne, a w przypadku problemów opiekuńczo – wychowawczych – pedagogizacja. Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku zaprasza zainteresowane osoby do nawiązania współpracy z asystentami rodziny. W przypadku wsparcia rodzin asystent rodziny przedstawi i opracuje wspólnie z Państwem katalog możliwych do uzyskania form wsparcia a także może występować w imieniu Państwa do podmiotów, w celu skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia. Szczegółowe informacje są udzielane przez asystentów rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Strzeleckiej 29, 74-320 Barlinek bądź pod numerem tel. 95 74 60 014 wew. 28.

Informacja (PDF)

Ulotka (PDF)

Czas ciąży to ważny okres, który powinien wiązać się ze szczególna troską o prawidłowy rozwój nienarodzonego dziecka. Istnieje wiele czynników, które mogą zagrażać prawidłowemu przebiegowi ciąży, a jednym z nich jest alkohol.

Choć można przypuszczać, że łożysko jest skuteczną barierą dla wszystkich szkodliwych dla prawidłowego rozwoju dziecka czynników, to nie dzieje się tak niestety w przypadku alkoholu. Cząsteczki alkoholu bez przeszkód przedostają się przez łożysko docierając bezpośrednio do dziecka i zaburzają tym samym jego prawidłowy rozwój przez wszystkie trzy trymestry ciąży. Dlatego w ciąży zalecana jest całkowita abstynencja!

FASD - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) to zaburzenia rozwoju występujące u dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży. Ponieważ nie ma „bezpiecznej”  ilości alkoholu, której spożycie nie naraża dziecka na wystąpienie FASD, kobiety planujące dziecko lub spodziewające się go nie powinny pić alkoholu! Tylko zachowując całkowitą abstynencję kobieta w ciąży eliminuje ryzyko wystąpienia FASD u swojego dziecka!

Co to jest FASD? Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol  w czasie ciąży.

plakaty f

FASD charakteryzują:

 1. uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego;
 2. zaburzenia neurologiczne;
 3. opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego;
 4. zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy;
 5. nadpobudliwość psychoruchowa, wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów).

 Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z:

 1. uczeniem się, koncentracją uwagi;
 2. pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów;
 3. koordynacją ruchową, zaburzeniami mowy;
 4. relacjami z ludźmi, przestrzeganiem norm społecznych.

Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają  wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Najcięższą formę uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układy nerwowego, jak opisane powyżej, wstępują również:

Pamiętaj, że zaburzeniom związanym z FASD można

w 100% zapobiec poprzez abstynencję w ciąży!

 

źródło:

http://www.ciazabezalkoholu.pl/

https://kcpu.gov.pl/fasd/ciaza-bez-alkoholu/

Jednym z zadań samorządów gminnych wskazanych w Narodowym Programie Zdrowia    na lata 2021 – 2025 jest podejmowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie FASD - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Mając na uwadze powyższe, Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że jako realizator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 w miesiącu maju br. rozpowszechni wśród mieszkańców Gminy Barlinek materiały nt. ciąży bez alkoholu:

 1. plakaty, które pełnią funkcję edukacyjno - profilaktyczną i promują zachowanie całkowitej abstynencji w ciąży przypominając jednocześnie, że alkohol zawarty w piwie, winie i wódce jest tak samo szkodliwy dla rozwijającego się dziecka  
 2. oraz ulotki, które stanowią ważne narzędzie edukacji publicznej i wpisują się w zadania z tego zakresu wskazane w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 - 2025 w celu operacyjnym 2. Profilaktyka uzależnień.

 

Na plakatach został umieszczony wykaz miejsc świadczących nieodpłatne wsparcie w zakresie uzależnień na terenie miasta Barlinek:

 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

 1. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek, tel. 95 7460-014 wew. 39 / 609-110-018

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku

 1. Jeziorna 8, 74-320 Barlinek, piętro II, pokój nr 25, tel. 609-110-018

wtorek w godz. 15.15 - 17.15 - poradnictwo dla osób uzależnionych/współuzależnionych

 

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

 1. Szpitalna 11, 74-320 Barlinek, tel. 601-990-606

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BARLINKU

 1. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek, tel. 95 7460-014 wew. 46 / 727-570-660

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BARLINECKI KLUB ABSTYNENTA                     

 1. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek, tel. 535-314-195 / 537-618-534

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym

(poradnictwo dotyczące problemu uzależnienia i współuzależnienia)

codziennie w godz. 15.00 - 18.00

 1. Grupy samopomocowe:

''AL-ANOM''(grupa wsparcia dla współuzależnionych) - środa od godz. 17.00

''AA''(grupa wsparcia - anonimowi alkoholicy) - czwartek od godz. 18.00      

Informacja (PDF)

Ulotka informacyjna 1 (JPG)
Ulotka informacyjna 2 (JPG)

 

Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłasza nabór do Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Program Psychologiczno - Terapeutyczny jest pogłębieniem i rozwinięciem działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Programu korekcyjno-edukacyjnego. Istota Programu polega na uruchomieniu zmian pozwalających na lepszą adaptację społeczną i optymalny poziom funkcjonowania w życiu codziennym.

Główne cele Programu:

 1. zdobycie lub poszerzenie przez uczestników posiadanej wiedzy, w celu powstrzymania się od zachowań przemocowych,
 2. poprawa zaburzonych przez przemoc relacji z najbliższymi,
 3. zwiększenie umiejętności społecznych.

Program jest skierowany do osób dorosłych, które ukończyły Program korekcyjno – edukacyjny i deklarują chęć dalszej pogłębionej pracy nad sobą. Uczestnicy mogą zgłaszać się do Programu dobrowolnie lub mogą zostać skierowani m.in. przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, kuratorów, policjantów.

 

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST DOBROWOLNY I BEZPŁATNY

 

Miejsce prowadzenia Programu:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
ul.Północna 15
74-300 Myślibórz

Zgłoszenia do 21 kwietnia 2023 r. -  osobiście (w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku – I piętro – pokój nr 11 w godz. 7:00 – 15:00) poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o chęci przystąpienia do ww. Programu.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Ośrodka Eliza Stefaniuk – tel. 95 74 60 014.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.).

 

Informacja PDF

Wymagania:

 1. ukończony 25 rok życia;
 2. maksymalnie średnie wykształcenie;
 3. orzeczony stopień niepełnosprawności;
 4. uczestnik kursu nie możne mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Miejsce prowadzenia zajęć:

 1. świetlica w Ośrodku Pomocy Społecznym w Barlinku

 Kurs poprowadzi:

 EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE

www.eurocapitaldotacje.pl

Al. Wojska Polskiego 52/3

70-477 Szczecin

Zapisy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ważne - samo zgłoszenie do udziału w kursie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. Ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja PDF

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku zaprasza rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie gminy Barlinek do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach doskonalących kompetencje wychowawcze osób dorosłych opiekujących się dziećmi i młodzieżą pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców CZĘŚĆ I”

 

Głównym celem Programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości.

 

Tematyka zajęć:

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 1. wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 2. rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 3. aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania,
 4. modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 5. uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 6. wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 7. budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 8. konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:

 1. rywalizacja i zazdrość między dziećmi, kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
 2. problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
 3. wpływ ról na relacje między dziećmi.

 

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:

 1. młodzieńczy bunt, pragnienie akceptacji, potrzeba decydowania o sobie,
 2. przedwczesne zainteresowanie seksem,
 3. narkotyki, niebezpieczeństwo mediów.

 

Miejsce i daty realizacji zajęć:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku - pokój nr 9, od godz. 16.00 do godz. 19.00
 2. 05.2023 r./ 17.05.2023 r./ 24.05.2023 r./ 31.05.2023 r./ 07.06.2023 r./ 21.06.2023 r./ 28.06.2023 r./ 05.07.2023 r. / 12.07.2023 r. / 19.07.2023 r.

Zapisy do dnia 28 kwietnia 2023 r. - piątku do godz. 15.00 pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ważne - samo zgłoszenie do udziału w warsztatach nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. Ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Informacja (PDF)

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją ustawy o przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku przeprowadza wśród mieszkańców Gminy Barlinek badanie pn. „Diagnoza zjawiska przemocy”. Celem przeprowadzonego badania jest zdiagnozowanie zjawiska oraz środowisk zagrożonych przemocą. Zebrane dane pozwolą uwidocznić skalę problemu, zaprezentować postawy społeczne oraz posłużą do efektywniejszego prowadzenia działań skierowanych na eliminację przedmiotowego zjawiska.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej ankiety i będzie dotyczyć niżej wskazanych grup odbiorców:

 1. 150 dorosłych mieszkańców Gminy Barlinek;
 2. uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Jeziornej 12 w Barlinku;

- Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kombatantów 3 w Barlinku;

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej RADOSNA przy ul. Szosowej 3 w Barlinku;

- Szkoły Podstawowej w Mostkowie;

 1. oraz uczniów klas I-IV z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy Szosowej 2 w Barlinku.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi. Aby diagnoza zjawiska przemocy była rzetelna, niezbędne jest zaangażowanie i współpraca całej społeczności Gminy Barlinek.

 

Link aktywny do 28 kwietnia 2023 r.

http://badania.corigo.pl/ankieta/915322/barlinek-2023-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html

 

Badanie przeprowadzone na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2024.

Wykonawcą usługi jest Firma NOWE HORYZONTY z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leszczyńskiego 4/9.

Informacja (PDF)

 

Gmina Barlinek  informuje o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Tytuł  projektu → „Silni w rodzinie” nr  RPZP.07.06.00-32-K117/21

Partner wiodący → Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa182 E/2, 62-064 Plewiska

silni w rodzinie

 

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Niewystarczający wymiar usług wsparcia rodziny w odniesieniu do potrzeb, rozszerzenie oferty wsparcia rodziny i pracy z rodziną przejawiającą trudności wychowawcze.

Źródło finansowania →  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020; VII Oś Priorytetowa Włączenie społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Całkowita wartość projektu: 3 769 887,45 zł

Wartość dofinansowania: 3 392 127,45 zł

w tym:

 • Europejski Fundusz Społeczny: 3 204 404,33 zł
 • Budżet Państwa: 187 723,12 zł

Okres realizacji → 01-07-2022 do 31-10-2023

Krótki opis projektu → Projekt jest skierowany do 182 rodzin zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w Gminach: Barlinek – powiat myśliborski,  Chojnie – powiat gryfiński, Kaliszu Pomorskim – powiat drawski, Mirosławiec– powiat wałecki i  Płoty– powiat gryficki.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny  w Gminach Barlinek, Chojna, Kalisz Pomorski, Mirosławiec i Płoty dla 184 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem w okresie 01.07.2022- 31.10.2023

Projekt będzie skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (217 rodziców i 254 dzieci w 184 rodzinach w zakresie systemu wspierania rodziny) oraz 20 osób - kadry wsparcia rodziny (jako otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Informacja o projekcie (PDF)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że od 11 kwietnia 2023 r. Ośrodek rozpocznie realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 AOON logotypy

Dofinansowanie otrzymane przez Gminę Barlinek na realizację Programu „Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dofinansowanie projektu:       447.864,00 zł

Całkowita wartość projektu:  447.864,00 zł

 

Główny cel Programu

Celem Programu jest wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami poprzez możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc osobie z niepełnosprawnościami w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do pracy, ośrodków kultury itp., pomoc w zakupach, podstawowych czynnościach dnia codziennego, w załatwieniu spraw urzędowych.

Adresaci Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b.

W ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 Ośrodek przewiduje objąć wsparciem asystenta 24 osoby:

 1. 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona),
 2. 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 3. 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona),
 4. 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 5. 4 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem niepełnosprawności z zaznaczonym pkt. 7 i 8.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających w danym roku na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 1. 360 godzin rocznie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 4. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, zwiększy uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społeczno - kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp. oraz przyczyni się do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym.                                        

Ważne - za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Informacje (PDF)

Szanowni Państwo,

przekazujemy do Państwa rąk plakaty w wersji elektronicznej dotyczące kampanii społecznej pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowanej przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat.

W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.

Kampania jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

 pedofilia baner 1

Do pobrania:

 1. Plakat pt. "nie wybaczysz sobie, że nie rozmawiałeś"
 2. Plakat pt. "nie wybaczysz sobie, że nie uwierzyłeś"
 3. Plakat pt. "nie wybaczysz sobie, że nie zauważyłeś"

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Choroba może dotknąć każdego człowieka bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Często rozwija się latami, dyskretnie i powoli odbierając radość z życia. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach.

Depresja jest chorobą, którą charakteryzuje uporczywy smutek, brak energii, brak zainteresowania czynnościami, które dotąd sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję. Problemy ze snem (bezsenność lub ospałość), niepokój, trudności z koncentracją, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziei istnienia, myśli o samookaleczeniu lub wręcz uporczywe myśli samobójcze – to cechy charakterystyczne tej choroby.

Depresja to nie tylko problemy z nastrojem. Do zaburzeń psychicznych dołączają objawy somatyczne, czyli cielesne. Na skutek symptomów depresji chorzy zaczynają zaniedbywać codzienne obowiązki – pracę, szkołę, higienę osobistą. Problemem stają się dla nich podstawowe czynności takie jak wstanie z łóżka czy pójście do sklepu.

Celem ustanowienia dnia było upowszechnianie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych. Obecnie depresja jest najczęstszą chorobą psychiczną. Zachorowalność roczna wynosi 6-12 % wśród osób dorosłych, w tzw. sile wieku, a u osób w wieku podeszłym jest wyższa i sięga nawet ponad 15 %. Szacuje się także, że około 30-50 % ludzi cierpiało chociaż raz w swoim życiu na zaburzenia depresyjne.

Mimo faktu, że choroba występuje bardzo często, osoby na nią cierpiące wstydzą się szukać pomocy.

Osoby, które nie doświadczyły depresji, często są przekonane, że zaburzenia depresyjne to jedynie fanaberia “słabych” ludzi. Jest to, oczywiście, nieprawda (i w dodatku krzywdzący osąd). Większość osób cierpiących na depresję, gdyby mogło, z pewnością wybrałoby radosne, zwyczajne życie.

Depresję można (i powinno się) leczyć. Najkorzystniejsze są metody kompleksowe, czyli połączenie psychoterapii i farmakoterapii. Bardzo istotna jest również edukacja – objaśnianie pacjentowi, na czym polega choroba i czego może się spodziewać. Ważne, by o depresji możliwie dużo wiedzieli również najbliżsi chorego. Najczęstszą metodą psychoterapii jest tak zwana terapia poznawczo-behawioralna, która skupia się na analizowaniu problemów i wykształcaniu pozytywnych reakcji.

źródło: https://www.gov.pl/web/psse-bydgoszcz/23-lutego-ogolnopolski-dzien-walki-z-depresja

Osoby chore na depresję, a także ich bliscy mają do dyspozycji kilka infolinii, dzięki którym mogą otrzymać pomoc i poradę:

 1. 116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00-22.00,
 2. 111 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu,
 3. 121 212 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu,
 4. 800 108 108 – bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli  (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00-20.00,
 5. 22 635 09 54 - bezpłatny telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 17.00-20.00

Do pobrania:

 1. Depresja – broszura,
 2. Wykaz instytucji pomocowych świadczących wsparcie w zakresie ochrony zdrowia z uwzględnieniem wsparcia świadczonego na terenie powiatu myśliborskiego.

AOON logotypy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku  ogłasza nabór kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu:          447.864,00 zł

Całkowita wartość projektu:     447.864,00 zł

 

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2023 - 24 osoby, w tym:

 1. 4 dzieci w wieku do 16. roku życia,
 2. 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. 1 osoba z orzeczeniem o sprzężonym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 4. 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. 10 osób z orzeczeniem o sprzężonym znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

CEL PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w  życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym  w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

W celu ułatwienia realizacji zadań asystenta, może on otrzymać  w ramach programu zwrot kosztów przejazdu wraz z osobą niepełnosprawną oraz zwrot kosztów ubezpieczenia OC.

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy / szkolenia,
 3. oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do prowadzonego naboru.

Warunki zatrudnienia:

 1. umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,
 2. usługa będzie realizowana na terenie gminy Barlinek (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia  2023 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - edycja 2023” w terminie do 03.02.2023 r. (liczy się data wpływu do Ośrodka).

 

Załączniki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu:         447.864,00 zł

Całkowita wartość projektu:    447.864,00 zł

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2023 - 24 osoby, w tym:

 1. 4 dzieci w wieku do 16. roku życia,
 2. 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. 1 osoba z orzeczeniem o sprzężonym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 4. 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. 10 osób z orzeczeniem o sprzężonym znacznym stopniu niepełnosprawności.

Plakat AOON 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku zaprasza rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie gminy Barlinek do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach doskonalących kompetencje wychowawcze osób dorosłych opiekujących się dziećmi i młodzieżą pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców CZĘŚĆ I”

 

Głównym celem Programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości.

 

Tematyka zajęć:

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 1. wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 2. rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 3. aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania,
 4. modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 5. uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 6. wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 7. budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 8. konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:

 1. rywalizacja i zazdrość między dziećmi, kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
 2. problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
 3. wpływ ról na relacje między dziećmi.

 

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:

 1. młodzieńczy bunt, pragnienie akceptacji, potrzeba decydowania o sobie,
 2. przedwczesne zainteresowanie seksem,
 3. narkotyki, niebezpieczeństwo mediów.

 

Miejsce i daty realizacji zajęć:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku - pokój nr 9, od godz. 16.00 do godz. 19.00
 2. 02.2023 r. / 22.02.2023 r./ 01.03.2023 r./ 08.03.2023 r./ 15.03.2023 r./ 22.03.2023 r./ 29.03.2023 r./ 05.04.2023 r./ 12.04.2023 r./ 19.04.2023 r.

Zapisy do dnia 31 stycznia 2023 r. (wtorek do godz. 15.00) pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ważne - samo zgłoszenie do udziału w warsztatach nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. Ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

AOON logotypy

I N F O R M A C J A   O   N A B O R Z E

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku  ogłasza nabór uczestników do Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wzór karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym                  w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym .

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie dokumentów listownie bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku  do dnia 4 listopada 2022 roku do godz. 15.00.

kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 1. kartę zgłoszenia do Programu,

Ważne:

 

a) Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

b) Konieczne jest zapoznanie się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest dostępny pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

ZA REALIZACJĘ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ,

UCZESTNIK NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.

 

Osoba do kontaktu:

Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych

Pani Iwona Kaczorowska

tel. 785-991-236 w godzinach pracy Ośrodka

 

Załączniki:

12 07 20221

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskał środki na realizację Modułu II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Logo Korpus Wsparcia Seniorów

Adresatami Programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy  z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu w okresie od 1 czerwca 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r. zostanie zapewniony NIEODPŁATNY dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 1. Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 2. Detektor upadku,
 3. Czujnik zdjęcia opaski,
 4. Lokalizator GPS,
 5. Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 6. Funkcje monitorujące p
 7. odstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

 

Zgłoszenia do Programu można dokonać do dnia 18.05.2022 r. składając wymagany formularz:

 1. osobiście bądź przez osoby wskazane przez seniora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, pokój Nr 10 – I piętro
 2. lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.  95 74 60 014.

Ważne - samo zgłoszenie do udziału w Programie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

 

Ochrona danych osobowych:

 1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej jest administratorem danych seniorów, udostępnianych za pośrednictwem infolinii, oraz danych kontaktowych przedstawicieli wojewodów, udostępnianych w związku z realizacją i rozliczeniem programu.
 2. Wojewoda jest administratorem danych kontaktowych przedstawicieli gmin pozyskiwanych w ramach realizacji i rozliczania programu.
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku jest administratorem danych osobowych w zakresie danych beneficjentów pozyskanych dla celów realizacji programu w formie usługi wsparcia w ramach przedmiotowego programu.

 

Do pobrania:

- Formularz zgłoszenia do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;

- Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

 

AOON logotypy

I N F O R M A C J A   O   N A B O R Z E

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku  ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu:         477.054,00 zł

Całkowita wartość projektu:    477.054,00 zł

 

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2022 - 15 osób, w tym:

 1. 1 dziecko w wieku do 16. roku życia,
 2. 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. 9 osób z orzeczeniem o sprzężonym znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

CEL PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w  życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ZAKRES USŁUG ASYSTENTA:

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W celu ułatwienia realizacji zadań asystenta, może on otrzymać  ramach programu zwrot kosztów przejazdu wraz z osobą niepełnosprawną, zwrot kosztów biletów wstępu, zwrot kosztów ubezpieczenia OC.

 KTO MOŻE BYĆ ASYSTENTEM:

Asystentami osobistymi osoby niepełnosprawnej mogą być osoby, które:

 1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. są wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego do świadczenia usług, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną lub opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia, że wskazany asystent jest przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Asystentami nie mogą być osoby, które są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym  z uczestnikiem Programu).

W przypadku świadczenia usługi asystenta na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, asystent winien posiadać:

 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2. pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 3. pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. karty zgłoszenia do Programu,
 3. zakresu czynności  w ramach usług asystenta do Programu,
 4. klauzuli informacyjnej w ramach Programu,
 5. klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu,
 6. oświadczenia w przypadku wskazania asystenta osobistego w ramach  Programu.

Ponadto osoba wskazana na asystenta osobistego  dziecka do 16 r.ż. przed przystąpieniem do realizacji usług opiekuńczych w ramach Programu zobowiązana będzie przedstawić:

 1. oświadczenie zawierające dane osobowe służące weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 2. zaświadczenie o niekaralności.

Konieczne jest zapoznanie się z treścią programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do Programu, otrzymają informację o zakwalifikowaniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do Programu, znajdą się na liście rezerwowej.

WAŻNE – UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.

Dokumenty należy złożyć listownie bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej        w Barlinku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00) do dnia 8 kwietnia 2022 roku.

Do pobrania:

Pismo (PDF)

zbiorka rzeczy

logotypy

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


USŁUGI ASYSTENTA MOGĄ ŚWIADCZYĆ:
a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.


USŁUGI ASYSTENTA W SZCZEGÓLNOŚCI MAJĄ POLEGAĆ NA POMOCY:
a) w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe;
b) w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) w załatwieniu spraw urzędowych;
d) w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.


W ramach realizacji Projektu wsparcie otrzyma 8 osób niepełnosprawnych (w stopniu znacznym i umiarkowanym) zamieszkujących na terenie Gminy Barlinek.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie oraz złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 osobiście, drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. STRZELECKA 29
74-320 BARLINEK


Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Sekcji Usług Opiekuńczych pod numerem tel. 95 74 60 014 wew. 35.


Pliki do pobrania:
a) Plakat;
b) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021;
c) Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021.

2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Jest to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007r. Wybór daty nie był przypadkowy otóż  2 października obchodzimy rocznicę urodzin Mahatmy Gandiego jednego z największych propagatorów pacyfizmu. Mahatma Gandii w drodze do niepodległości Indii szerzył nowy rodzaj sprzeciwu – bierny opór, który polegał na walce bez użycia przemocy.

 

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ma na celu uwrażliwienie społeczności, wskazanie, że istnieje wiele sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych i sprzeciwów bez użycia przemocy. W tym dniu nasze myśli kierują się ku osobom doznającym przemocy nie tylko fizycznej czy psychicznej, ale również ekonomicznej i seksualnej. Pamiętajmy, przemoc może dotykać wszystkich bez względu na wykształcenie, wiek, płeć czy stan posiadania. Przemoc to nie tylko zaniedbania względem dzieci ale i osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

 2.10

Największym skarbem człowieka jest życie. Trzeba przez nie przejść tak, by nie zranić drugiej osoby bo jutro możemy już nie mieć okazji by powiedzieć ,,PRZEPRASZAM”.

Bądźmy uważni, być może ktoś z naszego otoczenia potrzebuje pomocy a sam nie ma odwagi czy możliwości aby o nią poprosić.

            Jeśli jesteś osoba doznającą przemocy, bądź widzisz, że komuś dzieje się krzywda masz prawo i obowiązek zwrócić się o pomoc do instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie naszej Gminy, ale też pomoc uzyskasz na terenie całego kraju.

 

W ramach prowadzonych działań profilaktycznych zachęcamy Państwa do zapoznania:

 https://www.youtube.com/watch?v=eYL6ve6oRGE

Wykaz instytucji pomocowych

Wykaz dzielnicowych

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 Komisariat Policji w Barlinku

„FAS – FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z PŁODOWYM ZESPOŁEM ALKOHOLOWYM W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SZKOLNYM”

 5 października 2021 r. – wtorek, godzina 17.00

 MIEJSCE:

SZKOŁA RODZENIA  przy Szpitalu Barlinek Spółka z o.o.

 PROWADZĄCA:

PANI AGNIESZKA JÄGER  - PEDAGOG I CERTYFIKOWANY TERAPEUTA FAS

 KOORDYNATOR:

 • Eliza Stefaniuk - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 • kontakt: 95 74 60 014 lub 609 110 018

 Ważne:

 • przed rozpoczęciem Uczestnik zobowiązany będzie podać dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail – w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w spotkaniu oraz dla ułatwienia kontaktu z Uczestnikiem;
 • w spotkaniu może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną;
 • uczestnik zobowiązany jest zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki (maseczki zapewnia organizator spotkania).

Co to za kursy?

Są to kursy umiejętności komputerowych skierowane do osób, które: nie posługują się komputerem w ogóle, posługują się na poziomie podstawowym lub średnim.  Nauczymy Was wszystkiego od podstaw w przyjaznej atmosferze.

Czy dam radę?

NAJSTARSZA UCZESTNICZKA KURSU MIAŁA 90lat. Zostaw to nam bo przeszkoliliśmy tysiące osób. Tworzymy grupy o podobnym poziomie umiejętności uczestników. Nie dopuszczamy do sytuacji, w której wystąpią zbyt duże różnice w umiejętnościach kursantów. Trener jest Waszym opiekunem i doradcą, który chętnie pomaga.

Twoje przykładowe korzyści po kursie: kontakt z rodziną i znajomymi na całym świecie. samodzielnie skorzystasz z facebooka, Internetowego Konta Pacjenta (dostęp do usług medycznych), konta bankowego przez internet, zamieszczenie ogłoszenia np. na OLX lub Allegro i wiele podobnych spraw.

Czy muszę mieć swój komputer?

Nie, bo zapewniamy cały sprzęt. Każdy pracuje przy indywidualnym stanowisku. Jeśli jednak ktoś chce uczestniczyć w kursie korzystając z własnego komputera to oczywiście może.

Gdzie się odbywają kursy?

Kursy odbędzie się na terenie miasta Barlinek jeśli zbierze się grupa 10-15 osób.

Ile trwają kursy?

Kursy trwają 60 x 45 minut. Spotykamy się raz lub dwa razy w tygodniu po 3-4 godz.

W jakich godzinach są prowadzone  kursy?

Godziny zajęć dopasowujemy w miarę możliwości do Waszych oczekiwań.  Spotykamy się do południa, popołudniu, w tygodniu lub w weekendy (do ustalenia).

Co ze smartfonem, czy tego też uczycie?

Cześć zajęć jest poświęcona obsłudze smartfona i tabletu.

 

Co z zagrożeniem koronawirusem?

Szkolenia prowadzimy bezpiecznie w pełnym reżimie sanitarnym określonym przepisami. Zapewniamy uczestnikom maseczki, przyłbice, płyny dezynfekcyjne. Dbamy o odpowiedni dystans między kursantami, wietrzymy sale na każdej przerwie, dezynfekujemy sprzęt  i użytkowane przestrzenie. Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli nam kontynuować spotkań w trybie stacjonarnym, prowadzimy kurs w trybie zdalnym na odległość w ten spsosobtak, ze każdy spobie poradzi.

Jakie trzeba spełniać warunki żeby wziąć udział w kursie?

 

 • ukończone 25 rok życia
 • nie można mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej

Gdzie i jak się zgłosić na kurs?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku

ul.Strzelecka 29

74-320 Barlinek

tel. 95 74 60 014 wew. 39

osoba do kontaktu: Eliza Stefaniuk

ZAPRASZAMY PAŃSTWA SAMYCH LUB Z PRZYJACIÓŁMI

DO NAUKI W  PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE

FB IMG 1631005757953 1

W DNIU 22 WRZEŚNIA 2021 r. ODBĘDZIE SIĘ DYŻUR PRACOWNIKÓW ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY MIESZKAŃCOM GMINY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU DOBRY START 300 +

 

Miejsce:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strzelecka 29

74-320 Barlinek

pokój nr 9

od godz. 9.00 – 11.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w dniu 20 września 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się w tut. Ośrodku spotkanie organizacyjne dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia w firmie PPT w Gorzowie Wlkp.

Dane kontaktowe z firmą prowadzącą rekrutację:

 1. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. : 501 269 123, 512 603 812, 501 269 151
 3. kontakt osobisty: ul. Młyńska 1, (Galeria Młyńska) III p. pokój 35 Gorzów Wielkopolski ( pn - pt w godzinach 08:00 – 16:00)

Oferta pracy Agencji Pracy Tymczasowej PPT Sp.Z o.o (PDF)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych na rok szkolny 2021/2022 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019-2023.

              Ww. pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792,00 zł netto. Prawo do świadczeń pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 2. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 3. (uchylony);
 4. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 5.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 6.  alkoholizmu lub narkomanii;
 7.  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 8.  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności.

              W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy złożyć pisemny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29.

              W związku z tym, że wydawanie posiłków w placówkach oświatowych rozpoczyna się w różnych okresach, prosimy rodziców o składanie wniosków w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej z początkiem września br.              

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku oraz telefonicznie pod numerem tel. 95 74 60 014.

Uprzejmie informujemy, że:
1. Wnioski o zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.) można składać:
➢ elektroniczne od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem portalu Empatia;
➢ w formie papierowej od 1 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek;
➢ pokój nr 8, tel. 95 746 14 41 / 95 74 60 014 wew. 32


Kwota zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka. Miesięcznie to:
➢ 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
➢ 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
➢ 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.


2.Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.) można składać:
➢ elektroniczne od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem portalu Empatia;
➢ w formie papierowej od 1 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku, , ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek;
➢ pokój nr 8, tel. 95 746 14 41 / 95 74 60 014 wew. 32


Logowanie odbywa się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

 

DO POBRANIA:

Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Świadczenie wychowawcze - wzór wniosku do stosowania na okres świadczeniowy 2021/2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - wzór wniosku do stosowania od 1 listopada 2021 r.
https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe---wzor-wniosku-do-stosowania-od-1-listopada-2021-r

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - wzór wniosku do stosowania do 31 października 2021 r.
https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

Specjalny zasiłek opiekuńczy - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Zasiłek pielęgnacyjny
https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

Świadczenie pielęgnacyjne
https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"
https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111

Świadczenie rodzicielskie
https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

 
 W DNIACH 16 i 18 SIERPNIA 2021 r. ODBĘDĄ SIĘ DYŻURY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY MIESZKAŃCOM GMINY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU DOBRY START 300 +
Miejsce:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzelecka 29

74-320 Barlinek

pokój nr 9

od godz. 9.00 11.00

 300 plus info

Szanowni Państwo,

W imieniu Ogólnopolskiego Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ oraz Fundacji Batorego serdecznie zapraszamy do zapoznania się zarówno z materiałami filmowymi, jak i broszurami, jakie powstały w ramach kampanii edukacyjnej Przemoc - Uzależnienie - Współuzależnienie.

Materiały filmowe znajdą Państwo pod następującymi linkami:

 1. Ewa Woydyłło - Kobiety i alkohol (https://youtu.be/w5xcS3POAOI)
 2. Renata Durda - Oddziaływania wobec osób stosujących przemoc (https://youtu.be/8HiwRgEg1AY)
 1. Ewa Foks - Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym (https://youtu.be/4vMWPBu-XNE)
 2. Agnieszka Machnowska - Pomoc osobom doznającym przemocy w związkach, w których występuje uzależnienie (https://youtu.be/3-OnjaXoKqk)
 3. Renata Kałucka - Dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych (https://youtu.be/It8uOTaidaU)
 1. Malwina Bobrzyk - Przemoc i uzależnienia a aspekty prawne i proceduralne (https://youtu.be/JIWVZ39wBlM)

Do pobrania:

 1. Tajemnica rodzinna - Przemoc w rodzinach z problemem alkoholowym.
 2. Przemoc i uzależnienia a aspekty prawne i proceduralne.

Źródło:

https://www.niebieskalinia.pl/7108-kampania-edukacyjna-przemoc-uzaleznienie-wspoluzaleznienie

Wykaz (PDF)

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje do realizacji rządowy program „Dobry start 300+”.

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy.

1 lipca 2021 r. wejdą w życie zmiany ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dalej: udm. Zostały one przewidziane ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Nowe rozwiązania mają na celu usprawnienie funkcjonowania systemu dodatków mieszkaniowych oraz wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, a także bardziej adekwatne do potrzeb adresowanie wsparcia, jakim jest dodatek mieszkaniowy.

Termin – 28.06.2021 r. Barlinek - ul. Gorzowska 33, przy Bricomarche, godz. 10-15, Diagnostyk


Kto może skorzystać z bezpłatnej mammografii?
✓ program adresowany jest do kobiet w wieku 50 - 69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
✓ u kobiet, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii, badanie wykonuje się po upływie 12 miesięcy.


UWAGA: Do badania w ramach programu nie jest potrzebne skierowanie.


Wcześniejsza rejestracja
Przed badaniem należy zarejestrować się telefonicznie lub elektronicznie za pomocą formularza na stronie operatora mammobusu.
W celu weryfikacji uprawnień do badania niezbędny będzie dowód osobisty. Poza tym na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.
Zasady sanitarne
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami operatora mammobusu, środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta. Personel medyczny prosi o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej w wyznaczonym podczas rejestracji czasie.

 

uchron sie przed rakiem piersi

 

 

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu superwizji dla Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji procedury „Niebieska Karta”.

Nabór ofert na poprowadzenie superwizji dla Zespołu Interdyscyplinarnego (PDF)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku w dniu 1 kwietnia 2021 r. ogłosił nabór ofert mający na celu wybór realizatora, który poprowadzi grupowe poradnictwo w formie zajęć warsztatowych skierowane do par i małżeństw w kryzysie.

Notatka służbowa z wyboru ofert (PDF)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie grupowego poradnictwa w formie zajęć warsztatowych skierowanych do par i małżeństw w kryzysie

Ogłoszenie o naborze (PDF)

Barlinecki Klub Abstynenta (PDF)

OD 1 LUTEGO 2021 r. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O 500+

Z dniem 1 lutego 2021 r. można już składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy.

Wnioski można złożyć za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS . W formie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe dopiero 1 kwietnia 2021 r.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 

do dnia 30 kwietnia 2021 r.: - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021,

od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r. - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021,

od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r. - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021,

od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r. - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.

1 sierpnia 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 r. - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku.

 

Ustalenie prawa do świadczenia następuje od miesiąca złożenia wniosku.

Źródło: https://ops.pl/2021/01/1-lutego-mozna-juz-skladac-wnioski-o-500/

Osobisty rachunek bankowy, przelewy, zakupy online i płatności kartą to dla wielu seniorów wciąż niedostępne sposoby na załatwianie codziennych spraw. Co zrobić, aby przybliżyć seniorom technikę cyfrową i dzięki niej zadbać o ich bezpieczeństwo finansowe, a nawet zdrowotne? Kluczem do zmiany tej sytuacji może być edukacja.

Harmonogram (PDF)

Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy społecznej w Barlinku realizuje projekt pt. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Haromonogram (PDF)

podziekowania crs

lubie ludzi

JAK DZIAŁA:

 • telefon od seniora odbierze specjalista – doświadczony psycholog lub terapeuta, który będzie w stanie zapewnić ważne wsparcie emocjonalne. Telefon obsługuje zespół dr Barbary Smolińskiej z Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.

telefon senior

Szlachetna Paczka wsparcie dla seniorów (PDF)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje o realizacji programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

W związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i ograniczenia ryzyka zakażenia od dnia 2 listopada 2020 roku do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywamy pracy.

Interesanci będą przyjmowani w godz. 10.00 - 13.00, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty z konkretnym pracownikiem Ośrodka.

W okresie do 2 listopada 2020 r. mieszkańcy w kontaktach z pracownikami Ośrodka powinni korzystać:

a) z kontaktów telefonicznych w godz. pracy Ośrodka: - tel/fax sekretariat (95) 74 60 014 / 609 – 110 -018

b) pracownicy socjalni – Agnieszka Bocian, Danuta Witkowska – 95 74 60 014 wew. 42 Anna Smoleń, Alicja Wieczorek – 95 74 60 014 wew. 43 Izabela Mazan – 95 74 60 014 wew. 44 Marzena Wrońska, Katarzyna Bartosik-Bussa – 95 74 60 014 wew. 46 Inga Zenker, Marlena Birula – 95 74 60 014 wew. 47

c) świadczenia rodzinne - 95 74 61 441 bądź 95 74 60 014 wew. 32

d) fundusz alimentacyjny - 95 74 60 014 wew. 36

e) dodatki mieszkaniowe, stypendia i zasiłki szkolne – 95 74 60 014 wew. 45

f) z kontaktu elektronicznego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź z platformy EPUAP.

WAŻNE - w godzinach pracy Ośrodka na zewnątrz budynku jest wystawiona urna, do której można wrzucać wnioski, druki i podania, na których należy umieścić swoje dane kontaktowe: numer telefonu lub adres.

Na terenie Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami sanitarnymi, może jednocześnie przebywać ograniczona liczba interesantów. Osoby załatwiające sprawy w Ośrodku zobowiązane są zakrywać usta i nos, dezynfekować ręce przy wejściu oraz przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Ośrodka.

Szanowni Państwo
W ramach utworzonego Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku mieszczącego się przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku mieszkańcy gminy Barlinek będą mieć zapewniony dostęp do niezbędnego i bezpłatnego wsparcia specjalistycznego i psychologicznego dla rodzin, które borykają się z trudnościami życiowymi np. uzależnieniem, przemocą, czy kłopotami wychowawczymi.

Harmonogram udzielenia wsparcia w ramach projektu Odmieniamy swoją przyszłość w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r (PDF)

2 października to Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Jest to szczególna data upamiętniająca rocznicę urodzin Matahmy Gandhiego, który propagował pokój, tolerancję i bezpieczeństwo.

Przemoc to wywieranie wpływu na zachowanie, na proces myślowy lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia na takie działanie. Przemoc może przybierać formę przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej. Pomimo wielu jej postaci przemoc zawsze pozostawia ślady nawet takie, których nie widać gołym okiem.

 
Do pobrania:

Plakat (PDF)

9 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień FAS (ang. World FAS Day), Dzień Świadomości FASD (ang. FASD Awareness Day). ) – mający na celu uświadomienie przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej. Cyfra 9 jest w tym przypadku symboliczna i wiąże się z okresem ciąży trwającym 9 miesięcy.

Szanowni Państwo

Przedłużająca się izolacja, stres, niepewność, lęk związany z utratą pracy czy chorobą bliskich powodują, że wiele osób częściej sięga po alkohol. Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opracowanymi przez Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które są adresowane do mieszkańców wszystkich gmin w Polsce.

 1. Alkohol i koronawirus. Obalamy mit o „odkażaniu organizmu”
 2. Domowe „happy hours” i „quarantini”. Podczas epidemii pijesz więcej? Sprawdź, czy możesz mieć problem z alkoholem.
 3. W czasie epidemii gromadzimy zapasy jedzenia i… alkoholu. Jak kontrolować swoje picie? 5 porad
 4. Zamiast alkoholu. Jak radzić sobie ze stresem w czasie epidemii?
 5. Izolacja stała się koszmarem – dramat rodzin z problemem alkoholowym. Gdzie szukać wsparcia?
 6. „Mniejsze ryzyko wpadki”, „mały ruch” – kierowcom podczas epidemii puszczają hamulce. Nietrzeźwi kierujący to plaga także w czasie koronawirusa
 7. Jesteś świadkiem przemocy? Możesz pomóc, nie wychodząc z domu!
 8. Izolacja może być szansą. Jak budować dobre relacje z dziećmi podczas pandemii?
 9. Nastolatki, pandemia i używki. „Dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi
 10. Ciężka sytuacja uzależnionych od alkoholu. Jak utrzymać abstynencję w czasie pandemii?

Jednocześnie informuję o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa w ramach działalności jednostek zajmujących się ochroną zdrowia – rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie działających na terenie gminy Barlinek (m.in. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku) oraz Choszczna – Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA”.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Eliza Stefaniuk

 

WYKAZ JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ ZDROWIA - ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

 

 

 

Zarządzenie (PDF)

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA RODZINY WSPIERAJĄCE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzenia dla niej siatki wsparcia społecznego.

Barlinek, 17.07.2020 r.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w ramach Rządowego programu „Dobry Start” 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz na świadczenia rodzinne na rok szkolny 2020/2021  będą wydawane oraz przyjmowane tradycyjnie (w wersji papierowej) od 4 - 14 sierpnia 2020 od godz. 900 do godz. 1300, a od 15 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy Ośrodka.

 

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku w związku z powzięciem niepokojących informacji na temat działalności Firmy PRYMUS EDUKACJA ul. Staromiejska l2/8, 40-013 Katowice a mających kluczowe znaczenie dla działalności naszego Ośrodka podjął decyzję o wycofaniu zgody dotyczącej upoważnienia Firmy PRYMUS EDUKACJA do prowadzenia rozmów mających na celu pozyskanie funduszy od chętnych lokalnych firm oraz przedsiębiorców w celu nieodpłatnego doposażenia naszej jednostki z dniem 3 lipca 2020 r.

Za zamieszanie związane z naszym upoważnieniem bardzo przepraszam. Jeżeli osoby zainteresowane chciałby przekazać na rzecz ośrodka  produkty codziennego użytku, to proszę o bezpośredni kontakt z naszym Ośrodkiem.

Proszę o nie wpłacanie ewentualnych środków na wskazane przez Prymus Edukację konto bankowe.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
Henryk Zarębska

Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy społecznej w Barlinku realizuje projekt pt. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuję, że w ramach Rządowego programu „Dobry Start” 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2020/2021  będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz w wybranych bankach krajowych lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
na parterze pokój nr 8

W związku z działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się koronawirusa i ograniczenia ryzyka zakażenia rekomendujemy, aby wnioski składać drogą elektroniczną lub listowną.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

Barlinek, 23 czerwca  2020 r.

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU

 Czas trwania usług asystenta:

 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Iwona Kaczorowska – Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych pod nr tel. (95) 746 00 14.

 

                 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny -  NIEAKTUALNE - 03.06.2020 r.

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada wykształcenie:
 3. ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
 4. b/ wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną + roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
 5. c/ wykształcenie wyższe uzupełnione studiami  podyplomowymi  obejmującymi zakres programowy szkolenia + roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 6. d/ wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną + 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 7. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 8. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
 9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
 4. umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną.

Dodatkowych informacji udziela p. Eliza Stefaniuk – Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku pod nr tel. (95) 746 00 14.

ZAŁĄCZNIK NR 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE

Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu (PDF)

TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 1. Fundacja Vis Salutis uruchomiła telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19. Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00 dyżuruje psycholog, psychoterapeuta. Będąc w poczuciu wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznajemy zgłaszamy gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa interesanci będą przyjmowani pojedyńczo.

Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości.

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU

 

W związku z podjęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku prac nad programem wspierania rodziny (na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz.U. 2019 poz. 1111 ze zm.), zapraszamy do wypełnienia załączonego formularzu ankiety "Problemy rodzin, dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym", która przyczyni się do zdiagnozowania sytuacji dzieci  i młodzieży w środowisku szkolnym i rodzinnym. 

Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy społecznej w Barlinku realizuje projekt pt. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie  z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

fas 2019 smallZapraszamy na spotkanie FAS - Funkcjonowanie dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym. 10 września w godzinach 17.00-18.30 w Szkole Rodzenia przy SP ZOZ ul. Szpitalna. Spokanie prowadzi certyfikowany terapeuta FAS.

 

indeksOśrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

 

 OD 01 LIPCA 2019 r. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO WSZYSTKIM DZIECIOM DO 18 r. ŻYCIA

BEZ WZGLĘDU NA DOCHODY RODZINY

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

            Program "Rodzina 500+" na każde dziecko niezależnie od dochodu. Dzięki wprowadzonym  zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na  wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

            Od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga już ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Załącznik (PDF)

rozwoj kompetencji smallOśrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w okresie od marca do maja 2019 r. na terenie Ośrodka były prowadzone zajęcia dla rodziców, które miały na celu podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców poprzez zmianę dotychczasowych nawyków, samoobserwację, doświadczenie własnych schematów życiowych i przekształcenie ich w sposób konstruktywny na właściwe i wspierające rozwój dziecka.

SPOSOBEM NA ZROBIENIE PIERWSZEGO KROKU JEST KONIEC ODKŁADANIA  I PODJĘCIE DZIAŁANIA

rozwoj kompetencji smallOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR DO GRUPY "ROZWÓJ KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW"

 

biala wstozkaPrzyłącz się i wspieraj Kampanię ,,Biała wstążka” jako Twój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet. W dniach od 25.11.2018 r. do 10.12.2018 r. na terenie miasta Barlinka trwa akcja ,,Biała wstążka”. W ramach ogólnopolskiej kampanii możecie Państwo poprzez noszenie białej wstążki wspierać oraz zademonstrować swój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet.

W maju br. Gmina Barlinek podpisała Porozumienie Partnerskie z Województwem Zachodniopomorskim dotyczące współdziałania, którego celem jest realizacja zadań pn. Zachodniopomorska Karta Seniora.
Wsparciem objęte są osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.