Gmina Barlinek  informuje o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Tytuł  projektu → „Silni w rodzinie” nr  RPZP.07.06.00-32-K117/21

Partner wiodący → Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa182 E/2, 62-064 Plewiska

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Niewystarczający wymiar usług wsparcia rodziny w odniesieniu do potrzeb, rozszerzenie oferty wsparcia rodziny i pracy z rodziną przejawiającą trudności wychowawcze.

Źródło finansowania →  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020; VII Oś Priorytetowa Włączenie społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Całkowita wartość projektu: 3 769 887,45 zł

Wartość dofinansowania: 3 392 127,45 zł

w tym:

  • Europejski Fundusz Społeczny: 3 204 404,33 zł
  • Budżet Państwa: 187 723,12 zł

Okres realizacji → 01-07-2022 do 31-10-2023

Krótki opis projektu → Projekt jest skierowany do 182 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w Gminach: Barlinek – powiat myśliborski,  Chojnie – powiat gryfiński, Kaliszu Pomorskim – powiat drawski, Mirosławiec– powiat wałecki i  Płoty– powiat gryficki.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny  w Gminach Barlinek, Chojna, Kalisz Pomorski, Mirosławiec i Płoty dla 184 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem w okresie 01.07.2022- 31.10.2023

Projekt będzie skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (217 rodziców i 254 dzieci w 184 rodzinach w zakresie systemu wspierania rodziny) oraz 20 osób - kadry wsparcia rodziny (jako otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

 

Informacja o projekcie Silni w Rodzinie (PDF)

Formularz-rekrutacyjny_Barlinek (PDF)

Formularz rekrutacyjny dla pracowników systemu wsparcia rodziny (PDF)

Regulamin-Projektu-SILNI-W-RODZINIE (PDF)Regulamin-Projektu-SILNI-W-RODZINIE (PDF)