Celem wprowadzenia Zachodniopomorskiej Karty Rodziny jest:
1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechnianie działań na rzecz rodziny wielodzietnej;
2. wspieranie rodzin wielodzietnych w regionie, w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej;
3. zwiększanie rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach korzystających z Karty;
4. zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych atrakcji dostępnych na terenie województwa zachodniopomorskiego;
5. budowanie przychylnego rodzinom klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.
O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 rok życia.
Celem wprowadzenia Zachodniopomorskiej Karty Seniora jest:
1. promowanie wartości wieku dojrzałego, poprzez włączanie osób 60+ w aktywność społeczną;
2. wspieranie seniorów w regionie, w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej;
3. zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie województwa zachodniopomorskiego

 

Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Seniora?
Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w jednostce organizacyjnej Samorządu (urząd gminy, urząd miasta itp.) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Odbioru Karty dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku o wydanie Karty (chyba, że dany samorząd umożliwia inne formy odbioru). Zachodniopomorska Karta Seniora jest ważna wraz z dowodem osobistym.
KARTA WYDAWANA JEST BEZPŁATNIE NA CZAS NIEOKREŚLONY.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, które znajdują się poniżej w formie pliku do pobrania.

Bliższych informacji można uzyskać pod adresem:
Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 8 lub pod nr telefonu 95 7461 441.
Informacje dostępne są również na stronie rodzina.wzp.pl

Wykaz ulg karty seniora (PDF)