Ww. pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792,00 zł netto oraz występują przesłanki, wymienione w art. 7 ust. 2 – 15 ustawy o pomocy społecznej, m.in.:

  • ubóstwo,
  • sieroctwo,
  • bezdomność,
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  • alkoholizm lub narkomanii,
  • zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa,
  • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy złożyć pisemny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul.Strzeleckiej 29.

W związku z tym, że wydawanie posiłków w placówkach oświatowych rusza w różnych terminach prosimy rodziców o składanie wniosków w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i podjęcie decyzji z początkiem września br.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku oraz telefonicznie pod numerem tel. 95 74 60 014.