Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

  1. ma stałe źródło utrzymania;
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
  3. prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
  4. nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej;
  5. nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych;
  6. nie jest uzależniona m.in. od alkoholu, narkotyków bądź hazardu.

Kandydaci powinni:

  1. zgłosić swoją gotowość do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego zgłoszenia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku;
  2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę poprzez złożenie umotywowanego wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku lub pod numerem tel. (95) 746 00 14.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku