Centrum Wsparcia Rodziny będzie świadczyło pomoc i wsparcie mieszkańcom gminy poprzez działania podejmowane przez:
a) Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie;
b) „POMAGALNIĘ”;
c) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
d) Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
e) psychologa;
f) utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie świetlicy opiekuńczej z elementami socjoterapii;
g) tworzenie grup wsparcia m.in. dla osób doświadczających przemocy, programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, warsztatów dla rodziców w ramach podniesienia kompetencji wychowawczych i poprawy relacji rodzinnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży mających na celu eliminowanie i korektę zachowań ryzykownych m.in. w ramach treningu umiejętności społecznych.

W dniu 26 października 2020 r. w ramach utworzonego Centrum Wsparcia zostanie uruchomiony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, który do września br. funkcjonował przy Ośrodku Pomocy w Rodzinie.


W ramach Punktu porady i konsultacje będę udzielane przez dwóch specjalistów certyfikowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a) specjalistę do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który poprowadzi spotkania indywidualne i rodzinne w ramach rozpoznania zjawiska przemocy domowej dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci), udzieli stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, pomoże w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z problemem przemocy, poinformuje o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny;
b) specjalistę do spraw uzależnień, który prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy Barlinek, udzieli osobom i rodzinom konsultacji socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień, będzie motywował osoby pijące ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzorom picia oraz współdziała z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, m.in. z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Barlinku.

Od 29 października 2020 r. zostanie również uruchomiona „POMAGALNIA”, w ramach której mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa świadczonego przez kolejne trzy czwartki w miesiącu. Od października br. zwiększono zakres wsparcia świadczonego dla mieszkańców o porady z zakresu interwencji kryzysowej – udzielanie pomocy osobom będącym w kryzysie.
W ramach zapewnienia pomocy dzieciom w wieku szkolnym przeżywającym problemy wieku dorastania, zagrożonych wykluczeniem społecznym, gmina zapewnia nieodpłatne wsparcie psychologiczne dla uczniów z czterech szkół: Szkoły Podstawowej Nr l. Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej w Mostkowie i Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Zapisy do psychologa, który do tej pory przyjmował w gabinecie na ul. Odrzańskiej 3 w Barlinku w dalszym ciągu będą prowadzić pedagodzy poszczególnych placówek oświatowych i będę dotyczyć uczniów w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Od listopada 2020 r. spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w tym grupy robocze) będą się odbywać w Centrum Wsparcia Rodziny – piętro II, pokój nr 22.


Do pobrania szczegółowy harmonogram spotkań i poradnictwa dla osób dorosłych i dzieci zaplanowanych od 26 października 2020 r.:
1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie;
2. „POMAGALNIA”;
3. Trening umiejętności społecznych.